Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Meer arbeidsmigranten? Of moeten we toch nog eens kijken naar de Participatiewet?

De arbeidsmarkt raakt overspannen, er is een groot tekort aan arbeidskrachten in de zorg, maar ook andere sectoren (onderwijs, logistiek, etc) hebben hier mee te maken. Niet alleen in Nederland overigens, gezien de beelden uit het Verenigd Koninkrijk. De roep om ruimere toelating van arbeidsmigranten neemt toe. Fred Zijlstra geeft zijn mening over de kwestie en laat zien dat het probleem ook anders opgelost kan worden.

Bron: 
Maastricht University

Lees verder

Vraag naar technische beroepen voor het halen van klimaatdoelen nu in kaart gebracht

Om de klimaatdoelen voor de gebouwde omgeving te halen zijn er vooral veel technische vakmensen nodig. Voor het eerst is er nu ook in kaart gebracht welke technische vakmensen er precies nodig zijn. Zo zijn er o.a. isolatiemonteurs, zonnepanelenmonteurs, monteurs warmtenetten of energieprestatieadviseurs nodig. Dit blijkt uit de publicatie Klimaatbanen in de gebouwde omgeving, die door UWV in samenwerking met SBB en de SER/Taakgroep arbeidsmarkt en scholing Klimaatakkoord tot stand is gekomen.

Bron: 
UWV

Lees verder

Handreiking 'Simpel switchen van dagbesteding naar werk'

Het ministerie van SWZ, gemeenten en de arbeidsmarktregio’s willen dat mensen gemakkelijker en veiliger stappen in hun loopbaan kunnen zetten en daarmee hun talenten zo goed mogelijk kunnen benutten. Om dat te bevorderen is het project Simpel Switchen opgezet. In de nieuwe handreiking ‘Simpel switchen van dagbesteding naar werk (2021)’ vertellen de gemeenten Almere, Amsterdam en Oss en de regio Rijk van Nijmegen hoe zij ervoor zorgen dat mensen op een goede manier kunnen switchen tussen dagbesteding en werk.

Bron: 
NVvA

Lees verder

Nieuwe minister Karien van Gennip geeft prioriteit aan hervorming arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt kampt met grote problemen. In sommige sectoren zijn er enorme tekorten, terwijl de groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt groeit. De nieuwe minister van Sociale Zaken, Karien van Gennip, erkent deze problemen. De hervorming van de arbeidsmarkt zet ze dan ook hoog op haar agenda voor de komende jaren.

Bron: 
nieuws.nl

Lees verder

Werkgevers: ‘Cao-overleg benutten om krapte aan te pakken’

De gezamenlijke werkgeversverenigingen AWVN, MKB-Nederland en VNO-NCW willen dat het cao-overleg van het komende jaar meer dan voorheen ook bijdraagt aan het tegengaan van krapte op de arbeidsmarkt. Daartoe moeten in de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen afspraken komen die het aantrekkelijker maken om meer uren te werken, om mensen van de zijkant van de arbeidsmarkt te laten instromen en om medewerkers mee te laten profiteren van bedrijfswinsten. Dat en meer schrijven de drie ondernemersorganisaties in de arbeidsvoorwaardennota 2022, hun jaarlijkse advies aan cao-onderhandelaars, die onlangs verschenen is.

Bron: 
AWVN

Lees verder

Tweede Kamer en Staatssecretaris: ‘Breed Offensief snel behandelen’

Staatssecretaris Dennis Wiersma van SZW hoopt dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel Breed Offensief snel behandelt. Het breed gedragen, maar nog niet behandelde Breed Offensief ligt op de plank, zei Kamerlid Hilde Palland (CDA) tegen de staatssecretaris bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Twee onderdelen zijn overgeheveld naar de Verzamelwet SZW 2022, die de Kamer wel heeft behandeld. 

Bron: 
Opnaarde25000

Lees verder

Er moet iets gebeuren om de Europese arbeidsmarkt inclusief te maken

Net zoals voor iedereen, is werk ook voor mensen met een beperking belangrijk. Een baan laat mensen zien dat ze zichzelf kunnen redden, hun eigen geld kunnen verdienen. Werk zorgt voor onafhankelijkheid en creëert een route naar een inclusieve maatschappij.

Bron: 
Opnaarde100000

Lees verder

Inzichten uit het netwerk van regionale LLO-projecten

Als aanjager van leven lang ontwikkelen (LLO) maakt de SER zichtbaar wat er in regio’s en sectoren gebeurt om een positieve en vanzelfsprekende leercultuur te bevorderen. De afgelopen jaren is een netwerk opgebouwd met regionale samenwerkingsverbanden die zich met LLO bezighouden. De successen, aandachtspunten en inzichten zijn samengebracht in een publicatie.

Bron: 
SER

Lees verder

Succesfactoren bij de uitvoering van de Banenafspraak, deel 4

Dit najaar gaat 'Op naar de 25.000' dieper in op de doorslaggevende factoren in het welslagen van de Banenafspraak. Wat bepaalt concreet succes?
Deze keer: het belang van maatwerk, met de kandidaat als uitgangspunt. En: goede begeleiding.

Bron: 
Opnaarde25000

Lees verder

Start onderzoek beschut werk bij reguliere werkgevers

Beschut werk is een instrument in de Participatiewet voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Om te kunnen werken hebben ze meer begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig, dan van een reguliere werkgever is te verwachten. Toch lukt het gemeenten om circa 15% van de beschut werkplekken in te vullen bij reguliere werkgevers. Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid onderzoekt daarom wat voor werkgevers dat zijn, hoe het in zijn werk gaat en wat het hen oplevert.

Bron: 
Inclusief werkt

Lees verder

Pagina's