Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Werkloosheid daalt verder naar 3,4 procent in april

In april 2021 waren 316 duizend mensen werkloos. Dat is 3,4 procent van de beroepsbevolking. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met 7 duizend per maand. Met een toename van gemiddeld 1 duizend per maand bleef het aantal werkenden vrijwel op hetzelfde niveau (9,0 miljoen). Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind april 266 duizend lopende WW-uitkeringen.

Bron: 
CBS

Lees verder

UWV: 66.730 extra banen gecreëerd binnen de banenafspraak

Sinds de start van de banenafspraak zijn er 66.730 extra banen gerealiseerd. De doelstelling van de banenafspraak voor 2020 is het realiseren van 67.500 extra banen. Ten opzichte van het derde kwartaal zijn er in het vierde kwartaal 5.468 banen bijgekomen in de banenafspraak. Dit is een stijging van 4 procent. Het aantal werkzame personen is nagenoeg gelijk gebleven aan het voorgaande kwartaal. 

Bron: 
UWV

Lees verder

Inspectie SZW: Stelsel werk en inkomen onder druk door corona

Werknemers met een kwetsbare arbeidsmarktpositie hebben al langer te maken met stapeling van risico’s op ongezond, onveilig en oneerlijk werk. Corona heeft dat uitvergroot. Dat stelt inspecteur-generaal Marc Kuipers in toelichting op het jaarverslag van de Inspectie SZW dat vandaag verscheen. Bestaanszekerheid is daarin een belangrijk onderdeel.

Bron: 
Divosa

Lees verder

Toolbox Corona en Banenafspraak

De verspreiding van het coronavirus en de beheersmaatregelen die genomen zijn om ons te beschermen, raken ons allemaal. Werkgevers zoeken manieren om hun mensen gezond en aan het werk en hun bedrijf draaiende te houden. Ook voor medewerkers uit de doelgroep Banenafspraak zijn het verwarrende tijden.

Bron: 
Opnaarde25000

Lees verder

Minder mensen met arbeidsbeperking vinden baan bij aanvang coronacrisis

In de eerste helft van 2020 daalde door de coronacrisis de arbeidsparticipatie van Wajongers, WGA’ers, WIA 35-minners en Participatiewetters in het doelgroepregister. Mensen konden vooral geen nieuwe baan vinden; het verlies van banen door de coronacrisis is nog beperkt. De horeca & catering, detailhandel en overige commerciële dienstverlening worden het zwaarst geraakt. Dit blijkt uit de Monitor arbeidsparticipatie arbeidsbeperkten van UWV.

Bron: 
UWV

Lees verder

Samenwerken aan werk

Van werken wordt vrijwel ieder mens gelukkiger, mentaal gezonder en het geeft zingeving aan het leven. Dat klinkt misschien zwaarwichtig, maar werk geeft gewoon een beetje richting aan je leven; je staat ervoor op, het zorgt voor contact met anderen, je doet iets nuttigs. Veel mensen met een psychische kwetsbaarheid staan echter vaak (lang) aan de zijlijn van de arbeidsmarkt. De afgelopen twee jaar is in 31 arbeidsmarktregio’s hard gewerkt aan het intensiveren van de samenwerking tussen ggz, gemeente en UWV om met elkaar meer mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk te helpen en te houden. In deze editie van Sterk door Werk wordt de samenwerking in de deelnemende arbeidsmarktregio Friesland eruitgelicht.

Bron: 
Sterk door Werk

Lees verder

Aan de slag met uniforme loonwaardebepaling

Op 1 juli 2021 gaat de nieuwe regelgeving over de uniforme loonwaardebepaling gelden. Dit is de methodiek waarmee de loonwaarde wordt bepaalt voor mensen met een arbeidsbeperking die met loonkostensubsidie aan de slag gaan bij (reguliere) werkgevers. Het speelt een belangrijke rol in het vormgeven van de inclusieve arbeidsmarkt.
Om die reden zetten zet Divosa de uniforme loonwaardebepaling in samenwerking met het Arbeidsdeskundig Kenniscentrum (AKC) op de agenda tijdens een webinar op vrijdag op 28 mei van 09.30 tot 11.00 uur.

Bron: 
NVvA

Lees verder

Werkloosheid verder gedaald in maart

In maart 2021 waren 326 duizend mensen werkloos. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met 14 duizend per maand. In dezelfde periode kwamen er gemiddeld per maand 8 duizend mensen met betaald werk bij. In maart bestond de werkzame beroepsbevolking uit 9,0 miljoen mensen. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind maart 282 duizend lopende WW-uitkeringen.

Bron: 
UWV

Lees verder

Bij hervorming van de arbeidsmarkt moet rekening worden gehouden met kwaliteit en betekenis van werk voor burgers

Het SCP signaleert dat de kwaliteit van werk niet alleen gaat om het hebben van een baan en de hoogte van een inkomen, maar ook het welzijn van mensen raakt. Daarbij spelen de inhoud van het werk, ervaringen op de werkvloer, zelfontplooiing en ruimte voor initiatief een belangrijke rol. Toekomstgericht arbeidsmarktbeleid moet oog hebben voor de verantwoordelijkheden die werkenden naast hun werk hebben. Werkenden worden geacht te blijven investeren in bij-, her- en opscholing. Alleen zo blijven vaardigheden van werknemers op peil en kan de Nederlandse economie zich verder ontwikkelen en innoveren. 

Bron: 
SCP

Lees verder

Structurele en culturele veranderingen nodig om mensen duurzaam aan het werk te houden

In Nederland combineren veel werknemers betaald werk met zorgen en/of formeel en informeel leren. Dit gaat vaak goed, maar werknemers ervaren ook barrières. Om ervoor te zorgen dat mensen nu maar ook in de toekomst kunnen werken, zorgen én een leven lang leren moet worden ingezet op de kwaliteit van werk. Hiervoor is een combinatie van structurele en culturele veranderingen nodig.

Bron: 
SCP

Lees verder

Pagina's