Terug naar boven

Opleiding en training

Modulaire leergang Inclusieve Arbeidsorganisatie 

De modulaire leergang Inclusieve Arbeidsorganisatie versterkt de slagkracht op het gebied van inclusief organiseren van werk van een brede groep professionals werkzaam in het sociaal domein, zoals klantadviseurs, klantmanagers, arbeidsdeskundigen (lees meer), adviseurs werkgeversdienstverlening, analist inclusieve arbeidsorganisatie, arbo-professionals, jobcoaches, casemanagers, re-integratiebegeleiders. De leergang is praktijk- en toepassingsgericht opgezet en biedt aan professionals in de publieke werkgeversdienstverlening de basisbagage voor het verstrekken van informatie en advies aan werkgevers over het basispakket aan dienstverlening conform het besluit SUWI, artikel 2.5 (2020). Kennis en vaardigheden worden versterkt middels interactieve werkvormen waarin samen leren centraal staat.

Aanbod modulaire leergang Inclusieve Arbeidsorganisatie:

Het 'Basispakket voor herontwerp van werk' en het 'Pakket Nazorg en Verduurzaming' worden in hybride vorm aangeboden. Dat betekent dat een deel van de modulen online verzorgd wordt en er daarnaast ook live-bijeenkomsten plaatsvinden. Elke module bestaat uit twee dagdelen, verspreid over twee dagen. Module 3 vormt een uitzondering. Deze module beslaat 4 dagdelen, verspreid over 4 dagen. De lessen worden verzorgd op vrijdagochtend van 9.00 tot 13.00 uur. De live-bijeenkomsten worden gehouden bij UWV aan de Moeder Teresalaan 200 in Utrecht. Het minimumaantal deelnemers per module is 10 deelnemers.

Wilt u weten of de leergang iets voor u is, bekijk dan als voorproefje eens onze e-learning. Hierin komt u meer te weten over de meerwaarde van een inclusieve arbeidsorganisatie, IHW 2.0, en dus van de leergang.

Start nieuwe leergang

Op 14 april 2023 start weer een nieuwe leergang. Bent u geïnteresseerd in het volgen van de leergang, neem dan contact op met Martin Verduyn voor meer informatie en het inschrijfformulier. U kunt ook direct inschrijven: download dan het inschrijfformulier en retourneer dit aan fpn-ciao@maastrichtuniversity.nl. Op aanvraag en bij inschrijving ontvangt u ons privacy- en klachtenreglement en de algemene voorwaarden.

Bij de modulen 5, 6 en 7 van de leergang Inclusieve Arbeidsorganisatie 2022 zijn nog plaatsen beschikbaar. Wilt u hier instromen, neem dan contact op met Martin Verduyn. Lesdata:

  • Module 5 - 10  en 17 maart 2023  
  • Module 6 - 24 en 31 maart 2023
  • Module 7 - 14 april 2023

De leergang Inclusieve Arbeidsorganisatie is opgezet door het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie (CIAO) en wordt verzorgd door Verduyn Interim, Training & Advies (CRKBO-geregistreerd), die hiertoe geaccrediteerd is. Verduyn Interim, Training & Advies heeft het exclusief gebruiksrecht en organiseert de samenwerking met andere topdocenten uit het werkveld. Martin Verduyn en Dr. Arjella van Scheppingen zullen samen fungeren als kerndocenten. 

Inspiratiesessies

Los van de leergang verzorgt CIAO ook inspiratiesessies. Deze sessies zijn bedoeld om professionals en organisaties te interesseren voor het inclusief organiseren van werk. Op aanvraag worden ook maatwerk-inspiratiesessies verzorgd. De sessies kunnen regionaal, online of incompany plaatsvinden.

Module 1:
Oriëntatie
 

Deze module betreft een oriëntatie op inclusief organiseren. Er wordt ingegaan op waarom inclusief organiseren van meerwaarde kan zijn, wat inclusief organiseren inhoudt, welke benaderingen bijdragen aan inclusief organiseren en hoe dit, o.a. met behulp van de methode IHW 2.0, in de praktijk gebracht kan worden.

Om de meerwaarde van inclusief organiseren goed te kunnen inschatten, wordt ingegaan op uitdagingen waar een organisatie op personeelsgebied voor staat en hoe dit zich verhoudt tot contextuele en maatschappelijke ontwikkelingen. 

Module 2:
Beeldvorming

 

Module 2 richt zich op het verkrijgen van kennis en vaardigheden om een beeld te kunnen vormen van de uitdagingen op personeelsgebied waar organisaties als gevolg van in- en externe ontwikkelingen voor staan en welke wensen en behoeften men binnen de organisatie heeft.

Daarnaast leert u om het aanbod op de (regionale) arbeidsmarkt te verkennen en deze te vertalen naar personele consequenties. Zo kunt u op grond van de in- en externe ontwikkelingen en de wensen en behoeften van de organisatie een advies met (een) oplossingsrichting(en) schrijven. Een passend plan van aanpak voor inclusief herontwerp van werk (IHW) kan hiervan onderdeel uitmaken, indien deze aanpak naar verwachting van meerwaarde voor de organisatie is.

Module 3:
Verkenning en analyse

Module 3 voorziet in kennis, vaardigheden en tools om participatief te verkennen hoe inclusief werken binnen de organisatie vormgegeven kan worden en hoe dit duurzaam verankerd kan worden in de organisatie. U leert huidig en toekomstig werk, de werkcontext en de complexiteit van het werk in kaart te brengen en te analyseren.

Eveneens leert u hoe de diversiteit aan perspectieven binnen een organisatie te verkennen en overeenstemming te realiseren om de organisatie te kunnen ondersteunen in de ontwikkeling naar duurzaam inclusief organiseren.

Module 4:
Participatief herontwerp

Module 4 richt zich op het participatief invulling geven aan duurzaam inclusief organiseren van werk. U leert om in samenspraak met de betrokkenen te verkennen hoe het werk zo georganiseerd kan worden dat bestaand én nieuw personeel duurzaam en betekenisvol samen kan werken, terwijl de kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd blijft.

U leert het herontwerp te toetsen aan de criteria voor kwaliteit van werk, zodat in het herontwerp de psychosociale basisbehoeften gewaarborgd zijn. Tevens leert u een context-specifieke duurzame inclusie van nieuwkomers te waarborgen. U sluit module 4 af met een adviesrapport en een presentatie aan het management.

Module 5:
Verandermanagement

 

Module 5 richt zich op het verkrijgen van inzicht in achtergronden en fasen van strategische veranderprocessen in een organisatie en in veranderstrategieën. U krijgt inzicht in welke rol u als adviseur hierin kunt nemen. Tevens krijgt u inzicht in bronnen van weerstand op verschillende niveaus in de organisatie en u krijgt strategieën aangereikt om deze te overbruggen.

U leert eveneens wat voor een inclusief HRM-beleid van belang is en hoe u integratie en duurzame inclusie kunt waarborgen.

Module 6:
Inclusie & ontwikkeling

U leert het belang van een leven lang ontwikkelen (LLO) en hoe in dat kader begeleiding en ontwikkeling methodisch vormgegeven kan worden. U krijgt inzicht in wat er nodig is om een leerrijke omgeving te scheppen, waarin werkend leren gestimuleerd en gefaciliteerd wordt.

U leert dat, naast het belang van passende arbeidstoeleiding en passend werk, leren en ontwikkelen van belang blijven, ook voor mensen die niet zelfstandig in staat zijn om te participeren op de huidige arbeidsmarkt. Tevens krijgt u inzicht in de toepassing van een gevalideerd hulpmiddel dat op een methodische wijze het leer- en ontwikkelproces in het werk van deze mensen kan ondersteunen.

Module 7:
Duurzame inzetbaarheid

In deze module leert u hoe organisaties effectief en doeltreffend de duurzame inzetbaarheid van hun personeel kunnen vergroten. Veel organisaties zetten in op vitaliteitsprogramma’s. Het succes stoelt daarbij op de verantwoordelijkheid van de individuele medewerker; de invloed van de werkgever op het succes en de effectiviteit is beperkt. U leert welke andere factoren van invloed zijn op duurzame inzetbaarheid en waarop de werkgever veel meer invloed heeft.

Proeve van bekwaamheid
 

Nadat u minimaal de modulen van het basispakket heeft gevolgd en de daarbij behorende opdrachten succesvol heeft afgerond, kunt u starten met de proeve van bekwaamheid. In deze proeve toont u aan dat u de behandelde theorie en de geoefende vaardigheden van de leergang concreet in de praktijk kunt brengen. U doet dit onder supervisie van een docent. De proeve van bekwaamheid omvat een volledig adviestraject binnen een organisatie, inclusief rapportages. 

U sluit de proeve van bekwaamheid af met een eindgesprek, waarin u een eindpresentatie verzorgt aan een examencommissie. Het behalen van de proeve van bekwaamheid geeft recht op het certificaat Adviseur Inclusief organiseren.