Terug naar boven

Opleiding en training

Modulaire leergang Inclusieve Arbeidsorganisatie 

Op de huidige arbeidsmarkt worden nog te vaak eisen gesteld waaraan veel mensen niet (meer) kunnen voldoen. Om hen toch inzetbaar te maken en te houden, heeft CIAO de methodiek Inclusief Herontwerp van Werk (IHW) doorontwikkeld naar IHW 2.0. Daarin staat het personeelsvraagstuk van de organisatie centraal. Binnen de organisatie wordt verkend of inclusief werken een effectieve oplossing is voor de specifieke personeelsproblematiek van de organisatie. Als inclusief werken van meerwaarde is, biedt de methode IHW 2.0 handvatten om een organisatie te transformeren naar een duurzame inclusieve organisatie. Passend bij de vraaggestuurde benadering van de methode IHW en de onderwijsfilosofie van de Universiteit Maastricht is het didactisch concept van deze leergang probleemgestuurd onderwijs.

Voor wie is de leergang bedoeld?

De modulaire leergang is zowel bedoeld voor geïnteresseerden als voor professionals die zich (verder) willen specialiseren als adviseur Inclusieve Arbeidsorganisatie of als consultant inclusief en duurzaam werken. Managers, HR-functionarissen, beleidsadviseurs en andere geïnteresseerden die meer willen weten over een inclusieve en duurzame arbeidsorganisatie kunnen de module “Inleiding en achtergrond van de Inclusieve Arbeidsorganisatie” en/of de module “Duurzame inzetbaarheid van nieuw én zittend personeel” volgen. Professionals die zich willen specialiseren als adviseur Inclusieve Arbeidsorganisatie of als consultant inclusief en duurzaam werken, volgen gerichte modules en sluiten die af met een proeve van bekwaamheid. Voor deze laatste twee leergangen vindt voor aanvang van de leergang een intakegesprek plaats. Voor de opleidingen tot adviseur en consultant geldt als voorwaarde voor deelname een hbo-werk- en denkniveau. Het minimumaantal deelnemers per module is 10 deelnemers.

Direct naar inschrijven!

Wilt u weten of de leergang iets voor u is, bekijk dan als voorproefje eens onze e-learning. Hierin komt u meer te weten over de meerwaarde van een inclusieve arbeidsorganisatie, IHW 2.0, en dus van de leergang.

Vanwege de coronamaatregelen en de onzekerheid over hoe lang deze nog van kracht blijven, neemt CIAO het zekere voor het onzekere en bieden wij de leergang 2021 vooralsnog online aan. Inmiddels kunnen we vanuit de universiteit Maastricht putten uit ruime ervaring met online onderwijs. Online onderwijs heeft echter wel consequenties voor de planning. Het is niet wenselijk hele dagen online te werken en tevens willen we het interactieve karakter van onze leergang blijven waarborgen. We hebben er daarom voor gekozen om met kleine lesgroepen te werken en elke module te verspreiden over 2 dagdelen i.p.v. 1 hele dag. 

Module 1: Inleiding en achtergrond van de Inclusieve Arbeidsorganisatie

In module 1 worden personeelsvraagstukken afgezet tegen ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, veranderingen in werk en de organisatie van werk, en in de sociale zekerheid. In deze basismodule wordt duidelijk welke nieuwe mogelijkheden inclusief werken biedt, wat daarvoor nodig is, en welke benaderingen er mogelijk zijn voor een transformatie naar een inclusieve organisatie.


Aantal lesdagen: 2 dagdelen

Module 2: Vraag- en aanbodverkenning

Module 2 richt zich op het verkrijgen van kennis en vaardigheden voor een adviseur om een strategisch gesprekspartner te zijn voor de organisatie. Tevens is er aandacht voor het krijgen van inzicht in de knelpunten in de bezetting en de inzetbaarheid van personeel. U krijgt kennis van de arbeidsmarkt (vraag en aanbod) en strategisch personeelsbeleid. U leert om op grond van de probleemverkenning te adviseren welke dienstverlening het meest passend en effectief is voor de organisatie.

Aantal lesdagen: 2 dagdelen + opdracht

Module 3: Arbeidsanalyse 2.0

In deze module leert u processen en werkzaamheden binnen een organisatie te analyseren. U krijgt kennis en vaardigheden om het werk, de werkprocessen, de werkcontext en de complexiteit van het werk inzichtelijk te maken en te analyseren. Onderdeel van de analysemethode is een interviewtechniek, waarmee u eveneens leert hoe u de wensen en behoeften van zittend personeel en leidinggevenden ten aanzien van de organisatie van werk in kaart kunt brengen.

 

Aantal lesdagen: 4 dagdelen + opdracht

Module 4: Participatief herontwerp

 

Module 4 richt zich op het verkrijgen van kennis en vaardigheden voor het begeleiden van het proces van participatief en SMART herontwerp. U leert hoe u in samenspraak met de organisatie taken zo kunt herverdelen, dat nieuwe medewerkers inzetbaar worden én de huidige medewerkers duurzaam inzetbaar blijven. De kwaliteit van het werk en de kwaliteit van productie, zorg of dienstverlening blijven hierbij gewaarborgd.

Aantal lesdagen: 2 dagdelen + opdracht

ModelIHW

Module 5: Verandermanagement en implementatie van inclusief werken

Module 5 richt zich op het verkrijgen van kennis en vaardigheden om het proces van voorbereiding en implementatie van het verandertraject te kunnen begeleiden. Dit is nodig om te waarborgen dat het uitgebrachte bedrijfsadvies resulteert in een duurzame verankering van het herontwerp van werk, waarin voor nieuwe én zittende werknemers een goede kwaliteit van werk gegarandeerd blijft. U leert tevens wat inclusief HRM inhoudt en wat bij het inregelen van een inclusief beleid van belang is, en welke wetten, regels en arrangementen daarbij van belang zijn.

Aantal lesdagen: 2 dagdelen + opdracht

Module 6: Methodisch vormgeven aan coaching en ontwikkeling

In deze module leert u hoe coaching en begeleiding methodisch vormgegeven kunnen worden. U leert dat, naast het belang van een initiële persoon-werk fit bij aanvang, leren en ontwikkelen van belang blijven voor nieuwkomers (nazorg) én ‘oudgedienden’. U krijgt inzicht in wat er nodig is om een leerrijke omgeving te scheppen, waarin werkend leren gestimuleerd en gefaciliteerd wordt.

 

 

 

Aantal lesdagen: 2 dagdelen + opdracht

Module 7: Duurzame inzetbaarheid van nieuw én zittend personeel

In deze module leert u hoe organisaties effectief en doeltreffend de duurzame inzetbaarheid van hun personeel kunnen vergroten. Veel organisaties zetten in op vitaliteitsprogramma’s. Het succes stoelt daarbij op de verantwoordelijkheid van de individuele medewerker; de invloed van de werkgever op het succes en de effectiviteit is beperkt. U leert welke andere factoren van invloed zijn op duurzame inzetbaarheid en waarop de werkgever veel meer invloed heeft.

 

 

Aantal lesdagen: 2 dagdelen


 

Bent u geïnteresseerd in een inclusieve en duurzame arbeidsorganisatie?
Als u geïnteresseerd bent in inclusief en duurzaam werken, schrijf u dan in voor de module ‘Inleiding en achtergrond van de Inclusieve Arbeidsorganisatie’ en/of de module ‘Duurzame inzetbaarheid van nieuw én zittend personeel’.

 

Voor wie?
De leergang is bedoeld voor managers, leidinggevenden, beleidsadviseurs, HRM-functionarissen en overige geïnteresseerden.

Aantal lesdagen: 2 dagdelen per module

Overzicht lesdagen leergang 2021

Kosten per module: € 500,-

Wilt u zich specialiseren als adviseur Inclusieve Arbeidsorganisatie?
Indien u zich wilt specialiseren als adviseur Inclusieve Arbeidsorganisatie, schrijf u dan in voor de hele leergang (modulen 1 t/m 7), waarbij de modulen 2, 3, 4 en 6 worden afgesloten met een opdracht en de gehele leergang met een proeve van bekwaamheid. Het behalen van de proeve van bekwaamheid, waarbij het doelmatig en methodisch in de praktijk brengen van het geleerde in de praktijk getoetst wordt, geeft recht op een certificaat Adviseur Inclusieve Arbeidsorganisatie.

 

Voor wie?
De leergang is bedoeld voor iedereen die beroepshalve op een innovatieve manier werkgevers wil ondersteunen bij het oplossen van hun personeelsvraagstukken. Inclusief werken opent een nieuw werkterrein voor professionals die werkzaam zijn bij UWV, gemeenten, arbodiensten, sociale werkvoorziening, in bedrijven of als zelfstandige, en daar bijvoorbeeld de rol vervullen van klantadviseur, klant managers, adviseur werkgeversdienstverlening, analist Inclusieve Arbeidsorganisatie, arbeidsdeskundige, arbo-professional, jobcoach, casemanager, re-integratiebegeleider of HR-medewerker.

Aantal lesdagen: 17 dagdelen + benodigde tijd voor literatuurstudie, opdrachten en proeve van bekwaamheid.

Overzicht lesdagen 2021

Doorlooptijd leergang adviseur IAO: 4 maanden + tijd proeve van bekwaamheid.
Kosten van de leergang: € 4.600,- inclusief begeleidingstijd proeve van bekwaamheid.

Wilt u zich specialiseren als consultant inclusief en duurzaam werken?
Als u zich wilt specialiseren als consultant inclusief en duurzaam werken, schrijf u dan in voor deze leergang (modulen 1, 5, 6 en 7), waarbij module 5 en 6 afgesloten worden met een opdracht.

 

Voor wie?
De leergang is bedoeld voor iedereen die zich wil specialiseren als consultant inclusief en duurzaam werken. Deze interesse kan leven onder professionals die werkzaam zijn bij UWV, gemeenten, arbodiensten, sociale werkvoorziening, bedrijven of als zelfstandige en bijvoorbeeld de rol vervullen van klantadviseur, Klantmanagers, adviseur werkgeversdienstverlening, arbeidsdeskundige, arbo-professional, jobcoach, casemanager, re-integratiebegeleider of HR-medewerker.

Aantal lesdagen: 9 dagdelen + benodigde tijd voor literatuurstudie, opdrachten en proeve van bekwaamheid.

Overzicht lesdagen 2021

Doorlooptijd leergang adviseur IAO: 2 maanden.
Kosten van de leergang: € 2.150,-.

Inschrijven leergang 2021

Bent u geïnteresseerd in het volgen van de leergang Adviseur, Consultant of de lossemodulen (startdatum 9 april 2021), schrijf u dan in. Download hiervoor het inschrijfformulier en retourneer dit naar het hieronder vermelde e-mailadres. 

Totaaloverzicht lesdagen leergang 2021

Vanwege de coronamaatregelen en de onzekerheid over hoe lang deze nog van kracht blijven, neemt CIAO het zekere voor het onzekere en bieden wij de leergang 2021 vooralsnog online aan. Inmiddels kunnen we vanuit de universiteit Maastricht putten uit ruime ervaring met online onderwijs. Online onderwijs heeft echter wel consequenties voor de planning. Het is niet wenselijk hele dagen online te werken en tevens willen we het interactieve karakter van onze leergang blijven waarborgen. We hebben er daarom voor gekozen om met kleine lesgroepen te werken en elke module te verspreiden over 2 dagdelen i.p.v. 1 hele dag.

Heeft u behoefte aan een gericht advies of maatwerktraining? Neem contact op met CIAO: fpn-ciao@maastrichtuniversity.nl.