Terug naar boven

Opleiding en training

Modulaire leergang Inclusieve Arbeidsorganisatie 

Deze  modulaire leergang is ontwikkeld door het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie (CIAO), een universitair expertisecentrum op het gebied van inclusie en duurzame inzetbaarheid. CIAO is sterk in het uitvoeren en vertalen van wetenschappelijk onderzoek naar de dagelijkse praktijk. Op de huidige arbeidsmarkt worden nog te vaak eisen gesteld waaraan veel mensen niet (meer) kunnen voldoen. Om hen toch inzetbaar te maken en te houden, heeft CIAO de methodiek Inclusief Herontwerp van Werk (IHW) doorontwikkeld naar IHW 2.0. Daarin staat het personeelsvraagstuk van de organisatie centraal. Binnen de organisatie wordt verkend of inclusief werken een effectieve oplossing is voor de specifieke personeelsproblematiek van de organisatie. Als inclusief werken van meerwaarde is, biedt de methode IHW 2.0 handvatten om een organisatie te transformeren naar een duurzame inclusieve organisatie. Passend bij de vraaggestuurde benadering van de methode IHW en de onderwijsfilosofie van de Universiteit Maastricht is het didactisch concept van deze leergang probleemgestuurd onderwijs.

Voor wie is de leergang bedoeld?

De modulaire leergang is zowel bedoeld voor geïnteresseerden in een inclusieve en duurzame arbeidsorganisatie als voor professionals die zich (verder) willen specialiseren als adviseur Inclusieve Arbeidsorganisatie of als consultant inclusief en duurzaam werken. Managers, HR-functionarissen, beleidsadviseurs en andere geïnteresseerden die meer willen weten over een inclusieve en duurzame arbeidsorganisatie kunnen de module “Inleiding en achtergrond van de Inclusieve Arbeidsorganisatie” en/of de module “Duurzame inzetbaarheid van nieuw én zittend personeel” volgen. Professionals die zich willen specialiseren als adviseur Inclusieve Arbeidsorganisatie of als consultant inclusief en duurzaam werken, volgen gerichte modules en sluiten die af met een proeve van bekwaamheid. Voor deze laatste twee leergangen vindt voor aanvang van de leergang een intakegesprek plaats. Een nadere toelichting treft u hieronder aan. Voor de opleidingen tot adviseur en consultant geldt als voorwaarde voor deelname een HBO werk- en denkniveau. Een module wordt gegeven voor minimaal 10 deelnemers.   

Inschrijven nieuwe leergang

Voor de leergang die start in 2020 kunt u zich al inschrijven. Download hiervoor het inschrijfformulier en retourneer dit naar het hieronder vermelde e-mailadres.
De data voor deze nieuwe leergang worden binnenkort bekend gemaakt.

De leergang 2019/2020 (september 2019 t/m januari 2020) is inmiddels gestart. Inschrijven voor deze periode is niet meer mogelijk.

Locatie en lestijden voor alle de cursusdagen: Moeder Teresalaan 200, 3527WB Utrecht (UWV kantoor) tussen 10.00 en 17.00 uur.

Heeft u behoefte aan een gericht advies of maatwerktraining? Neem contact op met CIAO: info@inclusievearbeidsorganisatie.org.

Modulen leergang Inclusieve Arbeidsorganisatie

Module 1: Inleiding en achtergrond van de Inclusieve Arbeidsorganisatie

In module 1 worden personeelsvraagstukken afgezet tegen ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zoals veranderingen in werk en de organisatie van werk, en de veranderingen in de sociale zekerheid. In de basismodule wordt duidelijk welke nieuwe mogelijkheden op personeelsgebied inclusief werken opent, wat daarvoor nodig is, en welke benaderingen er mogelijk zijn voor een transformatie naar een inclusieve organisatie.

Aantal lesdagen: 1
Data leergang 2019/2020: 27 september 2019 voor de leergang adviseur Inclusieve Arbeidsorganisatie  en  22 november 2019 voor de leergang consultant inclusief en duurzaam werken.

Module 2: Vraag- en aanbodverkenning

Module 2 richt zich op het verkrijgen van kennis en vaardigheden voor een adviseur om een strategisch gesprekspartner te zijn voor de organisatie. Tevens is aandacht voor het krijgen van inzicht in hoe knelpunten in de bezetting en de inzetbaarheid van personeel kunnen worden achterhaald. De cursist krijgt kennis van de arbeidsmarkt (vraag en aanbod) en strategisch personeelsbeleid. Op grond van de probleemverkenning kan de adviseur besluiten welk advies of welke dienstverlening het meest passend en effectief is voor de vraagstelling van de organisatie.

Aantal lesdagen: 1 + opdracht
Datum leergang 2019/2020:  11 oktober 2019

Module 3: Arbeidsanalyse 2.0

In module 3 wordt geleerd hoe op een vraag-gestuurde, doelgerichte en systematische manier processen en werkzaamheden binnen een organisatie geanalyseerd kunnen worden. Onderdeel van de analysemethode is een interviewtechniek, waarbij ook de wensen en behoeften van zittend personeel en leidinggevenden in kaart gebracht worden ten aanzien van de organisatie van werk. Voorts richt deze module zich op het verkrijgen van kennis en vaardigheden om het werk, de werkcontext en de complexiteit van het werk inzichtelijk te maken en te analyseren.

Aantal lesdagen: 2 + opdracht
Data leergang 2019/2020: 31 oktober en 1 november 2019

Module 4: Participatief herontwerp

Module 4 richt zich op het verkrijgen van kennis en vaardigheden voor het begeleiden van het proces van participatief en SMART herontwerp. Het gaat hierbij om hoe in samenspraak met de organisatie een herverdeling van taken vormgegeven kan worden, waarbij nieuwe (groepen) medewerkers inzetbaar worden en de huidige medewerkers duurzaam inzetbaar blijven. Randvoorwaarden zijn daarbij de kwaliteit van het werk van de werknemers, de kwaliteit van productie, zorg of dienstverlening met het oog op een efficiënte bedrijfsvoering.

Aantal lesdagen: 1 + opdracht
Datum leergang 2019/2020: 29 november 2019

Module 5: Implementatie van inclusief werken
 

Module 5 richt zich op het verkrijgen van kennis en vaardigheden om het proces van voorbereiding en implementatie van het verandertraject te kunnen begeleiden. Dit is nodig om te waarborgen dat het uitgebrachte bedrijfsadvies resulteert in een duurzame consolidatie van het herontwerp van werk, waarin voor nieuwe én zittende werknemers een goede kwaliteit van werk gegarandeerd blijft.

Aantal lesdagen: 1
Datum leergang 2019/2020: 20 december 2019

 

Module 6: Methodisch vormgeven aan begeleiding, coaching, ontwikkeling

In deze module leert de cursist dat, naast het belang van een initiële persoon-werk fit voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ook het monitoren van deze fit van belang is. Monitoring en het daarop afstemmen van begeleiding en coaching is bij aanvang van werk van belang (inwerken), maar zeker ook op de langere termijn (verduurzamen). Cursisten leren in deze module hoe coaching, ontwikkeling en het verduurzamen van de inzetbaarheid methodisch vormgegeven kan worden.

Aantal lesdagen: 1  + opdracht
Datum leergang 2019/2020: 10 januari 2020

Module 7: Duurzame inzetbaarheid van nieuw én zittend personeel

Voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers zijn naast de belastbaarheid (goede gezondheid en vitaliteit) ook kennis en kunde (persoon-werk fit), de werkorganisatie en contextuele factoren (o.a. stijl van leidinggeven) van belang. Veel organisaties zetten in op vitaliteitsprogramma’s, waarbij het succes vooral stoelt op verantwoordelijkheid van de individuele medewerker. Bij die aanpak is echter de invloed van de werkgever op het succes en de effectiviteit beperkt. In deze module wordt geleerd hoe organisaties veel effectiever en doeltreffender de duurzame inzetbaarheid van hun personeel kunnen vergroten.

Aantal lesdagen: 1
Datum leergang 2019/2020: 31 januari 2020


 

Bent u geïnteresseerd in een inclusieve en duurzame arbeidsorganisatie?
Als u geïnteresseerd bent in inclusief en duurzaam werken, schrijf u dan in voor de modulen ‘Inleiding en achtergrond van de Inclusieve Arbeidsorganisatie’ en/of de module ‘Duurzame inzetbaarheid van nieuw én zittend personeel’.

 

Voor wie:
Managers, leidinggevenden, beleidsadviseurs, HRM-functionarissen en overige geïnteresseerden.

Aantal lesdagen: 1 dag per module
Lesdagen leergang 2019/2020: 27 september of 22 november 2019 voor de module ‘Inleiding en achtergrond van de Inclusieve Arbeidsorganisatie’ en  31 januari 2020 voor de module ‘Duurzame inzetbaarheid van nieuw én zittend personeel’.
Kosten per module: € 500,-

Wilt u zich specialiseren als adviseur Inclusieve Arbeidsorganisatie?
Indien u zich wilt specialiseren als adviseur Inclusieve Arbeidsorganisatie, schrijf u dan in voor de hele leergang (modulen 1 t/m 7), waarbij de modulen 2, 3, 4 en 6 worden afgesloten met een opdracht en de gehele leergang met een proeve van bekwaamheid.

 

Voor wie
De leergang is bedoeld voor iedereen die beroepshalve op een innovatieve manier werkgevers wil ondersteunen bij het oplossen van hun personeelsvraagstukken. Inclusief werken opent een nieuw werkterrein voor professionals die werkzaam zijn bij UWV, gemeenten, arbodiensten, sociale werkvoorziening, in bedrijven of als zelfstandige, en daar bijvoorbeeld de rol vervullen van klantadviseur, adviseur werkgeversdienstverlening, analist Inclusieve Arbeidsorganisatie, arbeidsdeskundige, arbo-professional, jobcoach, casemanager, re-integratiebegeleider of HR-medewerker.

Aantal lesdagen: 8 dagen + benodigde tijd voor literatuurstudie, opdrachten en proeve van bekwaamheid.
Lesdagen leergang 2019/2020: 27 september, 11 en 31 oktober, 1 en 29 november en 20 december 2019, 10 en 31 januari 2020
Doorlooptijd leergang adviseur IAO: 4 maanden + tijd proeve van bekwaamheid
Kosten van de leergang: € 4.600,- inclusief begeleidingstijd proeve van bekwaamheid

Wilt u zich specialiseren als consultant inclusief en duurzaam werken?
Als u zich wilt specialiseren als consultant inclusief en duurzaam werken, schrijf u dan in voor deze leergang (modulen 1, 5, 6 en 7), waarbij module 6 afgesloten wordt met een opdracht en de gehele leergang met een proeve van bekwaamheid.

 

Voor wie
De leergang is bedoeld voor iedereen die zich willen specialiseren als consultant inclusief en duurzaam werken. Deze interesse kan leven onder professionals die werkzaam zijn bij UWV, gemeenten, arbodiensten, sociale werkvoorziening, bedrijven of als zelfstandige en bijvoorbeeld de rol vervullen van klantadviseur, adviseur werkgeversdienstverlening, arbeidsdeskundige, arbo-professional, jobcoach, casemanager, re-integratiebegeleider of HR-medewerker.

Aantal lesdagen: 4 dagen + benodigde tijd voor literatuurstudie, opdrachten en proeve van bekwaamheid.
Lesdagen leergang 2019/2020: 22 november 2019, 20 december 2019, 10 en 31 januari 2020
Doorlooptijd leergang adviseur IAO: 2 maanden + proeve van bekwaamheid
Kosten van de leergang: €  2.150,- inclusief begeleidingstijd proeve van bekwaamheid