Terug naar boven

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Steeds meer mensen kunnen niet (meer) voldoen aan de eisen op de arbeidsmarkt. Het werk wordt steeds complexer en de functie-eisen worden steeds hoger. Aan de andere kant hebben steeds meer organisaties moeite om vacatures in te vullen. Op termijn levert deze disbalans grote problemen op voor de economie. Daarom is het belangrijk dat iedereen die kán werken, ook in staat wordt gesteld om te werken.

 

Lijntekening man maakt notities

Verschuiving naar diensteneconomie

De belangrijkste oorzaak van de groei in het aantal mensen die niet zelfstandig in staat zijn om te participeren op de huidige arbeidsmarkt is de verschuiving in de arbeidsmarkt. Tegenwoordig werkt 80% van de Nederlanders in de diensteneconomie en maar 20% in de industrie of agrarische sector. Vijftig jaar geleden was dat precies andersom. Werk is daarmee fysiek minder belastend geworden, maar mentaal des te meer belastend. 

Lijntekening man doet duizend dingen tegelijk

Steeds complexer werk & zwaardere functie-eisen

Mede door de verschuiving naar een diensteneconomie veranderden werkzaamheden sterk, waardoor ze minder geschikt zijn voor mensen die alleen eenvoudig werk aankunnen:

  • fysieke kracht is steeds minder belangrijk
  • mentale capaciteit en hoog opleidingsniveau zijn steeds belangrijker
  • combinatie van technische, organisatorische en sociale vaardigheden is vereist

Lijntekening bekijken CV

Moeite om openstaande vacatures in te vullen

Arbeidsorganisaties stellen dus steeds hogere eisen, waaraan een steeds groter deel van de beroepsbevolking niet kan voldoen. Arbeidskrachten met de vereiste kwalificaties zijn vaak niet te vinden, waardoor vacatures lang open blijven staan. Mede door de vergrijzing in Nederland zullen er over een tijdje te weinig mensen beschikbaar zijn om al het werk te doen. Dat heeft grote gevolgen voor de economie.

Lijntekening mensen verwelkomen elkaar

Arbeidsparticipatie van de totale beroepsbevolking stimuleren

Als alle mensen die kúnnen werken, ook mógen meedoen, scheelt dat enorm. Dat is niet alleen belangrijk voor de mensen zelf, maar ook voor de werkgevers en onze economie. Daarom is het van groot belang dat werknemers hun werk duurzaam kunnen behouden en dat wordt voorkomen dat ze uitvallen als gevolg van werkgerelateerde aandoeningen. Ook voor mensen die niet zelfstandig op de huidige arbeidsmarkt kunnen participeren, kan deze insteek het verschil maken.

Lijntekening presentatie voor groep


De Banenafspraak

De overheid en werkgevers- en werknemersorganisaties willen de afstand tot de arbeidsmarkt kleiner maken voor mensen die niet zelfstandig in staat zijn om te participeren op de huidige arbeidsmarkt. Daarom stelden zij in 2013 de Banenafspraak op: alle mensen die niet zelfstandig in staat zijn om te participeren op de huidige arbeidsmarkt vallen onder de Participatiewet. Zij hebben recht op een garantiebaan. Bedrijven zorgen stapsgewijs voor 100.000 extra banen in 2026 en de overheid levert ook stapsgewijs 25.000 extra banen in 2026. Meer informatie en concrete cijfers over de huidige stand van zaken van de Banenafspraak is te vinden op het Dashboard Banenafspraak van UWV.

Lijntekening checklist

Quotumwet arbeidsbeperkten

Het kabinet controleert ieder jaar of bedrijven voor voldoende banen zorgen voor mensen die niet zelfstandig in staat zijn om te participeren op de huidige arbeidsmarkt in overeenstemming met de Banenafspraak. Is dat niet het geval, dan kan de Quotumwet in werking treden. Meer informatie over de quotumwet is te lezen in het Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

 

parallax: 

Het is belangrijk dat iedereen die kán werken ook mág werken