Terug naar boven

Maastrichtse Werkcapaciteit Monitor MW©M

Voor mensen die niet zelfstandig kunnen participeren op de huidige arbeidsmarkt heeft CIAO de Maastrichtse Werkcapaciteit Monitor (MW©M) ontwikkeld. Dit is een gevalideerd instrument om:

 • de persoonskenmerken en werkcapaciteiten van mensen die niet zelfstandig kunnen participeren in werk in kaart te brengen, én om hun ontwikkeling tijdens het werk te monitoren
 • deze mensen methodisch te ondersteunen en begeleiden in hun ontwikkeling tijdens werk dat past bij hun capaciteiten

Direct aanmelden


Proces van de MW©M

animatie van schematische weergave van Maastrichtse Werkcapaciteits Monitor in stappenschematische weergave Maastrichtse Werkcapaciteits Monitor in stappen


Het proces van de MW©M lijkt op 360° feedback waarbij op verschillende momenten vragenlijsten ingevuld worden.

 • Per meetmoment vullen de betrokkene zelf, en de werkbegeleider een vragenlijst in. Daarnaast vult in de eerste meeting een belangrijke bekende een vragenlijst in, en vanaf de tweede meting, de leidinggevende. Dus per meetmoment vullen drie mensen een vragenlijst in.
 • Na elk meetmoment ontvangt de jobcoach, de IPS-trajectbegeleider of de arbeidsdeskundige een verslag, zodat deze het verslag met de betrokkene en de werkbegeleider kan bespreken en toelichten.
 • Het gesprek met de betrokkene en de werkbegeleider, vormt de basis om inzichten te delen en van elkaar te leren, én voor het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).

Tijdspad

proces mwcmWat levert de MW©M op?

(Voortgangs-)verslag

Elk meetmoment levert een verslag op dat inzicht geeft in:

 1. hoe iemand zelf en hoe beoordelaars kijken naar:
  • persoonlijke eigenschappen
  • arbeidsgedrag
  • taakprestatie
 2. in hoeverre het eigen oordeel afwijkt van dat van de beoordelaars
 3. de ontwikkeling over tijd
 4. factoren die van invloed zijn op het gedrag, de prestatie en de ontwikkeling, te weten:
  • omgevingsfactoren
  • acceptatie door collega's
  • begeleiding

Meerwaarde voor de medewerker

Door de MW©M krijgt de medewerker:

 1. inzicht in persoonlijke eigenschappen en werkcapaciteiten
 2. inzicht in hoe men met stress en problemen omgaat en wat daarin pluspunten zijn
 3. inzicht in wat men goed kan
 4. inzicht in punten die mogelijk verder ontwikkelbaar zijn
 5. regie en eigenaarschap in het eigen ontwikkelingsproces

Meerwaarde voor professionals en organisaties

Met behulp van de MW©M:

 1. worden medewerkers methodisch begeleid
 2. vindt gerichte afstemming plaats tussen de verschillende interne en externe begeleiders en betrokkenen ten behoeve van structurele nazorg
 3. kan de ontwikkeling van medewerkers tijdens werk gefaciliteerd worden ten behoeve van duurzame inzetbaarheid

Meer theoretische én praktische informatie over de MW©M

De MW©M is een wetenschappelijk gevalideerd meetinstrument.
Lees meer:
→ over de praktische meerwaarde van de MW©M:

→ over de wetenschappelijke onderbouwing van de MW©M:


Via de onderstaande links kunt u praktijkhandleidingen voor de MW©M downloaden.


De MW©M in de praktijk:

Aanmelden van kandidaten

Als jobcoach, arbeidsdeskundige of IPS-trajectbegeleider kunt u kandidaten aanmelden door een e-mail te sturen naar fpn-ciao@maastrichtuniversity.nl. Vermeld hierin de volgende gegevens:

 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw e-mailadres (voor zover dit afwijkt van uw verzendadres);
 • De organisatie waar u voor werkt;
 • De initialen van de kandidaat.

Nadat de kandidaat is aangemeld, wordt er een team aangemaakt. U ontvangt als coördinator mails voor de verschillende betrokkenen die een vragenlijst invullen. Stuur deze mails aan hen door, zodat zij zich kunnen registreren. Nadat de verschillende deelnemers zich geregistreerd hebben, ontvangen zij automatisch de vragenlijsten voor de verschillende meetmomenten op het door hen geregistreerde e-mailadres.

AVG-proof

De procedure van de MW©M is door de ethische commissie van de Universiteit Maastricht (UM) goedgekeurd. Dat betekent dat de MW©M voldoet aan alle ethische en AVG-criteria. Pas nadat kandidaten toestemming hebben gegeven dat de UM hun gegevens mag verzamelen t.b.v. het genereren van verslagen en eventueel voor onderzoek1, kan worden overgegaan tot het invullen van de vragenlijst. Terugtrekken of afzien van verdere deelname mag altijd. De gegevens uit de vragenlijsten worden anoniem door de UM verzameld; het systeem is dus dusdanig ingericht dat de gegevens uit een vragenlijst niet te herleiden zijn naar het e-mailadres van degene die de vragenlijst heeft ingevuld.
1 Deelname aan de MW©M is mogelijk zonder de UM goedkeuring te geven om de gegevens voor onderzoek te gebruiken.

Eenvoudig taalgebruik

Het taalniveau van de vragenlijsten van de MW©M is B1, eenvoudig Nederlands. Ook mensen met weinig opleiding kunnen deze vragen goed begrijpen en beantwoorden. Het verslag dat de Universiteit Maastricht opstelt op basis van de vragenlijsten, is ook in eenvoudig Nederlands geschreven.
Bij twijfel adviseren wij de jobcoach, arbeidsdeskundige of IPS-trajectbegeleider om ondersteuning te bieden bij het invullen van de vragenlijsten.

 

 

Wie hebben ervaring met de MW©M?

In de praktijk hebben al diverse bedrijven ervaring met de MW©M en bijgedragen aan de validatie: 

 • De Werkmeester in Heerlen
 • WAJONG Transferteam Amsterdam van UWV WERKbedrijf
 • RAI Amsterdam
 • Medisch Centrum Slotervaart
 • Leviaan
 • Praktijkschool Helmond
 • De Hilt in Helmond
 • UWV
 • Job Academie
 • Diverse gemeenten

 

parallax: 

Hebt u vragen of wilt u kandidaten aanmelden voor de MW©M?
Mail dan naar fpn-ciao@maastrichtuniversity.nl.