Terug naar boven

Toepassing van IHW 2.0 in de praktijk

Het in praktijk brengen van het IHW 2.0 bestaat in hoofdlijnen uit een 5-tal fasen: oriëntatie, beeldvorming, verkenning & analyse, participatief herontwerp en ontwikkeling & inclusie. Deze fasen beogen duurzame inclusie, waarvoor verduurzamen als belangrijke onderlegger geldt. In het onderstaande figuur zijn de verschillende fasen en de randvoorwaardelijke onderlegger gevisualiseerd.

Volg de leergang inclusieve arbeidsorgansatie om de meerwaarde van inclusief werken voor werkzoekenden, werkenden en organisaties optimaal tot zijn recht te kunnen laten komen.

Laat je inspireren door effectieve toepassingen van de methode in de zorg, de bouw en techniek, het onderwijs en de zakelijke dienstverlening.

Processchema model IHW 2.0

Verkenning Oriëntatie

De Oriëntatie is een voorbereidende fase, waarin informatie wordt verzameld.

Door middel van een arbeidsmarktanalyse wordt inzicht verkregen in de vraag naar en het aanbod van personeel, en er wordt achtergrondinformatie verzameld op branche- en organisatieniveau.

Needs Beeldvorming

Tijdens de fase Beeldvorming worden de uitdagingen op personeelsgebied verkend waar de organisatie voor staat of kan komen te staan als gevolg van in- en externe ontwikkelingen. Tevens worden de wensen en de behoefte van de organisatie in kaart gebracht. Op grond hiervan worden in samenspraak met de organisatie oplossingsrichtingen verkend, die vertaald worden in een concreet dienstverleningsadvies. Indien inclusief herontwerp van werk (IHW) voor de organisatie van meerwaarde zou kunnen zijn, maakt een passend plan van aanpak voor de verkenning van mogelijkheden en randvoorwaarden voor inclusief organiseren onderdeel uit van het  dienstverleningsadvies.

Herschikken Verkenning & analyse

Wanneer de organisatie zich kan vinden in het dienstverleningsadvies en het plan van aanpak en zich daaraan wil committeren volgt de fase van Verkenning & analyse. In deze fase worden het huidige werk, de werkcontext, en de ideeën of suggesties voor veranderingen gericht op de toekomst en de daarbij behorende werkeisen in kaart gebracht. Tevens worden de perspectieven binnen de organisatie met betrekking tot anders organiseren verkend en wordt gezocht naar verbinding om de organisatie mee te nemen in de ontwikkeling naar duurzaam inclusief organiseren. Deze fase resulteert in een verslag waarin de inzichten uit deze fase helder en overzichtelijk worden beschreven. 

Indien uit de verkenning voldoende potentieel, aanknopingspunten en draagvlak voor inclusief en duurzaam organiseren komen, worden de contouren voor herontwerp van werk geschetst en wordt advies gegeven voor het vervolg.

Part. herontwerp Participatief herontwerp

In deze fase wordt participatief verkend hoe werk zo georganiseerd kan worden dat bestaand én nieuw personeel duurzaam en betekenisvol samen kunnen werken terwijl de kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd blijft.

Deze fase resulteert in een adviesrapport met randvoorwaarden voor duurzame verankering van inclusief organiseren. 

Coaching Inclusie & ontwikkeling

Inclusie & ontwikkeling refereren aan een inclusief HRM-beleid dat duurzame inclusie van mensen die niet zelfstandig in staat zijn om te participeren op de arbeidsmarkt waarborgt. In een dergelijk inclusief beleid wordt naast het belang van passende arbeidstoeleiding en passend werk, specifiek aandacht besteed aan methodische begeleiding om het leer- en ontwikkelingsproces van mensen die niet zelfstandig in staat zijn om te participeren op de huidige arbeidsmarkt optimaal te facliteren.

Verduurzaming

Het doel van IHW 2.0 is duurzaam inclusief organiseren, zodat ‘bestaand’ én nieuw personeel duurzaam en betekenisvol kunnen (samen-)werken, terwijl de kwaliteit van de productie of dienstverlening gewaarborgd blijft. Verduurzaming heeft daarbij betrekking op twee zaken: duurzame inzetbaarheid én blijvende verankering van inclusief werken. 

Daarom staat vanaf het begin de toegevoegde waarde van inclusief organiseren centraal. Dit wordt gerealiseerd middels een participatieve aanpak, waarmee optimale betrokkenheid en eigenaarschap bereikt wordt ten behoeve van duurzame verankering van inclusie in de organisatie.

Dit animatiefilmpje geeft inzicht in waar CIAO voor staat en hoe wij werken


 

Een eigen succesverhaal

Dit filmpje maakt kort en helder vanuit verschillende perpectieven duidelijk hoe met behulp van de participatieve aanpak IHW 2.0 krapte van medisch laboranten te lijf is gegaan: