Terug naar boven

Toepassing van IHW 2.0 in de praktijk

Processchema model IHW 2.0

Vraag- aanbod verkenning Vraag- en aanbodverkenning

Deze processtap bestaat uit voorbereidende informatieverzameling en oriënterende gesprekken binnen de organisatie. De adviseur verkent de kenmerken en beschikbaarheid van werkzoekenden en de regelingen die op nationaal en lokaal niveau van toepassing zijn voor het in dienst nemen van werkzoekenden uit de verschillende doelgroepen. Daarnaast verkennen zij de kansen en bedreigingen in de (regionale) arbeidsmarkt. In de voorbereiding worden diverse bronnen geraadpleegd zoals internet, jaarverslagen, overige beschikbaar gestelde bedrijfsdocumenten en de eigen relatiebeheerdocumentatie. Op basis daarvan maakt de professional een afspraak met sleutelfiguren binnen de directie, het management en HRM om de vraag of behoefte van de arbeidsorganisatie in kaart te brengen. De bedrijfsverkenning geeft inzicht in de behoeften en knelpunten op personeelsgebied van de organisatie. Vragen kunnen zijn: 'Hoe kom ik aan mensen?' en 'Hoe houd ik mijn medewerkers gezond en duurzaam aan het werk?’ De vraag- en aanbodverkenning leidt tot een concrete vraagstelling van de werkgever die de adviseur afzet tegen een breed scala aan mogelijkheden voor aanpak van de inzetbaarheids- en/of bezettingsproblematiek.

Commitment Commitment uitvoering arbeidsanalyse

Het management van de organisatie beslist over de uitvoering van de aanpak en committeert zich aan het plan van aanpak voor de uitvoering van de arbeidsanalyse. Daarmee faciliteert het management de uitvoering van de arbeidsanalyses en stelt het de adviseur of analist in staat om interviews te houden en bedrijfsbezoeken te plannen met medewerkers van de betrokken afdelingen of bedrijfsonderdelen.

Communicatie Communicatie uitvoering arbeidsanalyse

Communicatie is een cruciale voorwaarde voor draagvlak en commitment. Medewerkers worden geïnformeerd over het doel van de arbeidsanalyse, de meerwaarde ervan, hoe de arbeidsanalyse uitgevoerd wordt en wat dat voor hen betekent. Daarbij is aandacht voor het managen van de wederzijdse verwachtingen en voor de voorwaarden voor het creëren van draagvlak. Gedurende het totale proces worden zoveel mogelijk momenten en middelen voor communicatie benut.

Arbeidsanalyse Arbeidsanalyse                  

In de arbeidsanalyse worden op basis van bestudering van bedrijfsdocumenten, interviews en observaties per organisatieonderdeel de werkprocessen geanalyseerd en van alle voorkomende taken de aard, omvang, complexiteit en vereiste kennis en vaardigheden in kaart gebracht. Tevens worden de wensen, behoeften en ervaren knelpunten van het zittend personeel in kaart gebracht ten aanzien van werk, werkbelasting en de kwaliteit van het werk. Verder worden afdelingskenmerken, aspecten met betrekking tot het organisatieklimaat en de mate van draagvlak verkend. Vervolgens wordt bekeken welke taken geschikt zijn voor een herverdeling van werk met het oog op de vraagstelling. Vraagstellingen kunnen betrekking hebben op verschillende behoeften van de werkgever, bijvoorbeeld kwaliteitsverbetering, werkdrukreductie, duurzame inzetbaarheid van werknemers en/of inclusie van werkzoekenden.

Part. herontwerp Participatief herontwerp

Nadat de resultaten van de arbeidsanalyse geverifieerd zijn binnen de organisatie, worden de mogelijkheden voor een herverdeling van werk verkend met als beoogd doel de vraag van de organisatie optimaal te beantwoorden. In samenspraak met betrokkenen van de organisatie wordt onderzocht welke taken mogelijk door een andere functionaris, eventueel op een ander moment, in een andere tijdsvolgorde en/of op een andere plaats, uitgevoerd kunnen worden. Vervolgens wordt vastgesteld aan welke voorwaarden de veranderingen moeten voldoen met het oog op afstemmingsvereisten en de kwaliteit van de dienstverlening of het productieproces. Bij de herverdeling van taken worden de vereisten ten aanzien van de ‘persoon-werk fit’ en de kwaliteit van werk voor zowel de zittende als de nieuwe medewerkers in ogenschouw genomen.

Commitment Commitment implementatie

Het management besluit op basis van het bedrijfsadvies of en welk scenario geïmplementeerd gaat worden en committeert zich aan de voorwaarden uit het bedrijfsadvies. Voorts faciliteert de organisatie de opstelling van het implementatieplan.

Communicatie Communicatie implementatie

Het management van de organisatie informeert de medewerkers over het doel, de meerwaarde, de verwachte gevolgen van de herverdeling van werk en de verwachtingen ten aanzien van de integratie van eventuele nieuwe medewerkers.

                  

 

Incl. HRM Inclusief HRM                                

Een inclusief HRM-beleid is voorwaardenscheppend voor de inclusie en het behoud van werknemers met een diversiteit aan capaciteiten en talenten van nieuw en zittend personeel.

 

Monitoring Monitoren van ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid

In het voorstel voor het herontwerp van werk dat in het bedrijfsadvies verwoord wordt, is aandacht voor de kwaliteit van werk van zowel de zittende als de nieuwe medewerkers. Werk kan daarmee zo georganiseerd worden dat de werkdruk afneemt, waardoor verzuim ten gevolge van werkdruk verminderd kan worden en duurzame inzetbaarheid bevorderd kan worden. Anderzijds komt er werk vrij voor re- en/of integrerende medewerkers die (weer) kunnen participeren in volwaardige functies. Voor alle medewerkers geldt dat de fit tussen persoon en werk geen statisch gegeven is. Zowel het werk als de medewerkers zijn aan verandering onderhevig. Het voeren van periodieke functioneringsgesprekken en monitoring van de ‘persoon-werk fit’ zijn derhalve gewenst. Voor mensen met een praktische leer-oriëntatie kan de Maastrichtse Werkcapaciteit Monitor (MW©M) hierbij behulpzaam zijn.

Evaluatie Evaluatie en monitoring

Nu de inclusieve organisatie een feit is, is het van belang het veranderingsproces te evalueren. Evalueer de ervaringen met alle betrokkenen van de afdelingen, waar veranderingen doorgevoerd zijn. Stel aanpassingen indien nodig bij en vertaal verbeteringen naar regulier beleid.

Consolidatie                          

De laatste stap in het proces is ‘consolideren’ ofwel het bestendigen van de nieuwe werkverdeling. Ook kan het een moment zijn voor verkenning van uitbreiding van inclusief werken binnen andere organisatieonderdelen.

 

Dit animatiefilmpje geeft inzicht in waar CIAO voor staat en hoe wij werken.

 

Een eigen succesverhaal

Dit filmpje maakt kort en helder vanuit verschillende perpectieven duidelijk hoe met behulp van de participatieve aanpak IWH 2.0  krapte van medisch laboranten te lijf is gegaan: