Terug naar boven

Onze onderzoekstrajecten

Om de kennis over inclusieve arbeidsorganisaties te vergroten, organiseren en begeleiden wij diverse ontwikkelings- en onderzoekstrajecten:

icoon arbeidsvermogen

Assessment & monitoring van werkcapaciteit en werkplekleren

In dit promotieonderzoek is in kaart gebracht hoe werkcapaciteit van mensen met beperkte werkcapaciteit kan worden gemeten, en hoe hun ontwikkeling tijdens werk gemonitord kan worden. De doelgroep betreft een zeer diverse groep mensen met een grote verscheidenheid aan competenties die niet aansluiten bij de arbeidsmarkteisen, waardoor zij niet zelfstandig werk kunnen vinden en behouden. Dit onderzoek richt zich op het in kaart brengen van psychologische en persoonskenmerken van deze mensen, kenmerken die een belangrijke voorspellende waarde hebben voor arbeidsgedrag en werkprestatie. Het onderzoek is van toegevoegde waarde omdat nu op een gevalideerde wijze de werkcapaciteit van de doelgroep in kaart gebracht kan worden, dit in tegenstelling tot het in kaart brengen van de biomedische incapaciteit dat nog steeds de overhand heeft binnen de sociale zekerheid. Dit onderzoek heeft geresulteerd in de validatie van de Maastrichtse werkcapaciteitsmonitor (MW©M) waarmee niet alleen de inclusie van de doelgroep gefaciliteerd kan worden, maar ook hun ontwikkeling tijdens werk, dus ‘to go beyond inclusion'.

Lees meer:

Proefschrift: Inclusion and beyond, Assessment and monitoring development of the work capacity of people with limited work capacity

icoon arbeidsvermogen

Re-integratie zonder grenzen

In dit door ZonMW gesubsidieerde onderzoeksproject onderzoekt CIAO de meerwaarde van een innovatieve aanpak voor re-integratietrajecten in het tweede spoor. Re-integratie na een langdurige periode van ziekte blijkt vaak niet succesvol. Het doel van de innovatieve aanpak is een grotere kans van slagen voor de re-integratietrajecten, met als resultaat dat meer mensen behouden kunnen worden voor de arbeidsmarkt. In het onderzoek vergelijken we de innovatieve aanpak in een drietal zorgorganisaties met de standaardaanpak voor spoor 2-re-integratie. In de innovatieve conditie vervullen de re-integratieconsulenten van de eigen werkgever een spilfunctie. Via flankerend actieonderzoek verkennen we wat we van het innovatieve re-integratietraject in het tweede spoor kunnen leren.

Niet poetsen, maar zorgen

Schoonmaken is zwaar werk, waardoor schoonmakers vaak langdurig uitvallen. Terugkeer in eigen werk is veelal onmogelijk. Ook re-integratie in ander werk (spoor 2) gebeurt weinig, omdat het werkaanbod niet past bij hun mogelijkheden. Zij dreigen daarmee definitief uit te vallen voor werk. Dit leidt tot onderbenutting van arbeidspotentieel, terwijl er tegelijkertijd enorme arbeidstekorten zijn, zoals in de zorgsector. Zorgpersoneel wordt steeds schaarser. Zorgprofessionals zouden zich zich zoveel mogelijk moeten kunnen richten op hun eigenlijke zorgtaken. In de praktijk blijkt echter dat zij veel taken uitvoeren waarvoor geen zorgkwalificatie nodig is: ook het arbeidspotentieel van zorgprofessionals wordt dus onderbenut.
Dit project moet uitwijzen hoe en in hoeverre de IHW-aanpak (Inclusief Herontwerp van Werk) re-integratie spoor 2 kan bevorderen.

In dit door ZonMW gesubsidieerde onderzoeksproject trekken Schoonmakend Nederland, zorgorganisaties en CIAO samen op.

Lees meer:

Niet poetsen, maar zorgen

icoon_duurzame-inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid
 

We onderzoeken welke factoren van invloed zijn op de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Duurzame inzetbaarheid wordt gezien als het vermogen van mensen om op het werk en binnen de arbeidsmarkt op lange termijn te functioneren. Mensen mogen door hun werk niet geschaad worden. Maar hoe wordt duurzame inzetbaarheid bepaald, en hoe kan deze verbeterd worden?

Lees meer in het proefschriftpaper:

Caught somewhere in time. Het conceptualiseren, meten en voorspellen van duurzame inzetbaarheid

icoon arbeidsvermogen

Inclusief werken met een psychische kwetsbaarheid

Mensen met een psychische kwetsbaarheid hebben minder vaak betaald werk dan de rest van de bevolking. Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is een bewezen effectieve interventie in het begeleiden naar een reguliere arbeidsplaats. In het onderzoek ‘Individuele Plaatsing en Steun in Nederland, een onderzoek vanuit drie perspectieven’ is onderzocht hoe de methode IPS wordt toegepast en hoe de ervaringen zijn. Dit onderzoek onderscheidt zich van eerdere onderzoeken omdat ook het perspectief van de werkgevers meegenomen is. Uit dit onderzoek komen enkele aandachtsgebieden naar voren waar kansen liggen om meer mensen met een EPA duurzaam aan het werk te helpen en houden. Het onderzoek is tot stand gekomen door een samenwerking tussen een aantal partijen, zoals UWV, Phrenos, en Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie (CIAO), en met financiële ondersteuning van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Lees meer:

Individuele Plaatsing en Steun in Nederland. Een onderzoek vanuit drie perspectieven

icoon welkom

Inclusieve arbeidsorganisaties

De meeste organisaties willen in eerste instantie banen creëren voor mensen die niet zelfstandig in staat zijn om te participeren op de huidige arbeidsmarkt om te voldoen aan de Quotumwet. Vaak blijkt dan in een later stadium dat de sociale innovatie in bredere zin meerwaarde heeft voor de organisatie. Verschillende pilots wezen uit dat het resultaat per organisatie verschilt. Door praktijkonderzoek proberen we meer inzicht te krijgen in de kritische succesfactoren van deze vormen van sociale innovatie.

De meest recente publicaties:

icoon team

Acceptatie 

We onderzoeken welke factoren invloed hebben op de sociale acceptatie van een medewerker die niet zelfstandig in staat zijn om te participeren op de huidige arbeidsmarkt binnen een groep collega’s. Wat is acceptatie en hoe kunnen we acceptatie definiëren? Welke factoren beïnvloeden acceptatie (op het werk)?

Lees meer:

icoon ondersteuning

Organisatieklimaat 

We onderzoeken welke randvoorwaarden noodzakelijk zijn om participatie en duurzame inzetbaarheid op het werk te realiseren voor mensen die niet zelfstandig in staat zijn om te participeren op de huidige arbeidsmarkt. Daarbij kijken we vooral welke bouwstenen nodig zijn voor een inclusieve werkplek en welke factoren leiden tot een duurzame integratie.

Lees meer in het proefschriftpaper: 

De bouwstenen van de inclusieve werkplek

Stress Impact

Reeds in 2003-2005 hebben we onderzoek verricht naar langdurig ziekteverzuim (Engels: Long Term Absence, LTA) van mensen van werk vanwege stress en gerelateerde gezondheidsproblemen.

In sommige landen, zoals Nederland en het Verenigd Koninkrijk (VK), is problematiek rondom de geestelijke gezondheid de meest genoemde reden voor langdurig ziekteverzuim. Deze problematiek is ook de oorzaak van ongeveer een derde van alle langdurig ziekteverzuim (VK: DWP statistics, november 2002). Stress is hierbij vaak een onderliggend probleem. Werknemers die door stress langere tijd afwezig zijn, hebben een erg lage kans om weer aan het werk te kunnen gaan. Huidige modellen gericht op re-integratie naar werk zijn met name ontwikkeld voor mensen met fysieke problemen. Ze zijn een stuk minder effectief voor mensen die langdurig ziek zijn als gevolg van stress en gerelateerde psychologische problemen. Dit onderzoek legt juist daar de focus op.

Lees meer:

Stress Impact