Terug naar boven

Visie en missie

Visie

Onze visie

CIAO is van mening dat iedereen optimaal en volwaardig moet kunnen participeren in onze samenleving. In de ogen van CIAO is betaald werk daartoe de sleutel. Betaald werk heeft namelijk een positief effect op geestelijke en lichamelijke gezondheid. De positieve invloed op eigenwaarde, gezondheid en welzijn draagt bij aan afname van zorgkosten, jeugdzorg, schuldhulpverlening, overlast en criminaliteit (CPB, 2021) van nieuw geïntegreerde werknemers (Kok, et al, 2011). Werkloosheid daarentegen heeft een negatief effect op geestelijke en lichamelijke gezondheid 1,2,3 en leidt tot sociaal isolement. 4,5

Om iedereen in staat te kunnen stellen om volwaardig en duurzaam te participeren in betaald werk, moet werk geschikt zijn voor werkenden en werkzoekenden. Dat kan volgens CIAO door werk anders en beter te organiseren zodat werkenden optimaal ingezet worden op hun kernkwaliteiten en werkzoekenden kunnen (re-)integreren in instap- en ontwikkelbanen. Hiermee wordt beter werk voor iedereen gerealiseerd.

Missie"

Onze missie

Onze missie is om beter en betaald werk voor iedereen te verwezenlijken door zoveel mogelijk organisaties inclusief te maken. Daartoe stelt CIAO haar kennis en expertise ten dienste aan iedereen die zich professioneel inzet om organisaties inclusiever te maken. Een inclusieve organisatie is in staat om mensen met een grote variëteit aan talent duurzaam betaald in dienst te nemen en te houden.

CIAO vergaart haar kennis en expertise door middel van onderzoek en praktijkprojecten, ontwikkelt op basis van best practice methoden en instrumenten, en verzorgt opleidingen voor een variëteit aan professionals in de werkgeversdienstverlening en Human resourcemanagement (HR).

Beter Werk voor iedereen

Motto van CIAO: ‘Beter Werk voor Iedereen’


Ons motto staat voor het feit dat CIAO de duurzame inzetbaarheid voor iedereen wil bevorderen, dus voor werkenden én de brede groep werkzoekenden. Beter werk staat voor goede kwaliteit van werk. Dit betekent dat werk passend is, voorkomt dat mensen ziek worden ten gevolge van het werk, en dat werk mogelijkheden biedt aan werknemers om zich te ontwikkelen en nieuwe vaardigheden te leren zodat zij duurzaam van waarde kunnen zijn voor de organisatie en de maatschappij. Dit is in overeenstemming met de visie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR, 2020) en de standpunten van de Commissie-Borstlap (2020).

Organiseren werk

Werk anders en beter organiseren voor iedereen

Arbeidsorganisaties staan door technologische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen voor grote uitdagingen. Vooral vakmensen en professionals in diverse sectoren, zoals techniek, zorg, onderwijs, ICT en financiële dienstverlening zijn en blijven schaars (UWV, arbeidsmarktinformatie). De ervaring van CIAO leert echter dat (deze schaarse) vakmensen en professionals veelal niet optimaal ingezet worden op hun kernkwaliteiten, omdat zij kostbare tijd kwijt zijn aan ondersteunende taken. Deze taken werden in het verleden veelal door inmiddels wegbezuinigde functionarissen uitgevoerd. Tegelijkertijd blijft het talent van werkzoekenden onbenut, omdat werk zo georganiseerd is dat zij niet aan de eisen kunnen voldoen. Door werk methodisch en in samenspraak met betrokkenen anders en beter te organiseren kan werkdruk en schaarste aan personeel opgelost worden, en ontstaat er ruimte voor instap- en ontwikkelbanen voor werkzoekenden en voor doorgroei- en ontwikkelingskansen voor werkenden.

Vraag- aanbod verkenning

Instap- en ontwikkelbanen en Leven Lang Ontwikkelen (LLO) voor iedereen          

CIAO ziet kansen voor bedrijven om instap- en ontwikkelbanen te creëren voor iedereen met ruimte voor LLO door werk methodisch en in samenspraak met betrokkenen (participatief) anders en beter te organiseren. Wanneer met behulp van IHW 2.0 werk participatief en SMART 6,7 ontworpen wordt, ontstaat kwalitatief goed en volwaardig werk voor iedereen. Hiermee kan tegemoet gekomen worden aan 4 belangrijke arbeidsmarktvraagstukken:

  • Werk kan met behulp van IHW 2.0 zo georganiseerd worden dat de afstand tot de arbeidsmarkt voor mensen met lagere kwalificaties (bijvoorbeeld de doelgroep Banenafspraak en de Participatiewet) verdwijnt omdat instapbanen ontstaan. Daardoor kunnen ook mensen uit deze doelgroepen vanaf dag één aan de slag in een passende instapbaan, al dan niet in combinatie met IPS 8, een meester-gezeltraject en/of een leerwerktraject. Voor veel mensen is leren op het werk (of werkend leren) een betere manier om (start)kwalificaties voor de arbeidsmarkt te verwerven dan via de schoolbanken. De integratie van deze mensen kan eveneens ruimte bieden voor doorgroei- en ontwikkelingskansen en om werkende professionals op hun kernkwaliteiten in te zetten.
  • Werkdruk kan gereduceerd worden, waardoor duurzame inzetbaarheid van werkenden kan worden bevorderd.
  • Door werk beter te organiseren, kan tegemoet gekomen worden aan de opgave die door de WRR bij werkgevers is gelegd, namelijk: het bevorderen van kwalitatief goed werk in een leerrijke werkomgeving.
  • Tevens kan het overstappen van de ene bedrijfssector naar de andere middels anders en beter organiseren bevorderd worden. Door werk zo te ontwerpen dat men werkend kan leren, kunnen mensen met andere kwalificaties (bijvoorbeeld zij-instromers en de doelgroep transitiebanen van werk-naar-werk) instappen en zich tijdens het werk volledig kwalificeren voor de functievereisten.

1 Schuring, M., Robroek, S. J., & Burdorf, A. (2017). The benefits of paid employment among persons with common mental health problems: evidence for the selection and causation mechanism. Scandinavian journal of work, environment & health, 540-549.
2 Wanberg, C. R. (1995). A longitudinal study of the effects of unemployment and quality of reemployment. Journal of Vocational Behavior, 46(1), 40-54.
3 Warr, P. (1994). A conceptual framework for the study of work and mental health. Work & Stress, 8(2), 84-97.
4 Paul, K. I. (2005). The negative mental health effect of unemployment: Meta-analyses of cross-sectional and longitudinal data.
5 Paul, K. I., Geithner, E., & Moser, K. (2009). Latent deprivation among people who are employed, unemployed, or out of the labor force. The Journal of psychology, 143(5), 477-491.
6 Parker, S.K., & Knight, C. (2024). The SMART model of work design: A higher order structure to help see the wood from the trees. Human Resource Management, 63(2), 265-291.
7 Hay, G. J., Klonek, F. E., Thomas, C. S., Bauskis, A., Baynam, G., & Parker, S. K. (2020). SMART work design: Accelerating the diagnosis of rare diseases in the Western Australian Undiagnosed Diseases Program. Frontiers in Pediatrics, 8.
8 Individuele Plaatsing en Steun (IPS): https://kenniscentrumphrenos.nl/kennisproduct/individuele-plaatsing-en-steun-ips/