Terug naar boven

Onze projecten

Anders organiseren met behulp van bijvoorbeeld de methode Inclusief Herontwerp van Werk (IHW) is al in veel sectoren toegepast. Op deze pagina zijn verschillende voorbeelden te vinden. Bekijk deze voorbeeldprojecten per sector en laat je ook inspireren:

Sectoroverstijgend project van Schoonmaak en Zorg

Niet poetsen, maar zorgen!


Schoonmaken is zwaar werk, daardoor vallen schoonmakers vaak uit. Terugkeer in eigen werk is vaak onmogelijk. Re-integratie in ander werk (spoor 2) gebeurt weinig omdat het werkaanbod niet past bij hun mogelijkheden. Zij dreigen daarmee definitief uit te vallen voor werk. Dit leidt tot onderbenutting van arbeidspotentieel in tijden van arbeidstekorten.
De zorg kampt met schaarste aan zorgpersoneel. Het is van belang dat zorgprofessionals zich zoveel mogelijk kunnen richten op hun eigenlijke zorgtaken. In de praktijk blijkt echter dat zij veel taken uitvoeren waarvoor geen zorgkwalificatie nodig is. Dus ook hun arbeidspotentieel wordt onderbenut.
Dit project gaat om participatief herverdelen van werk (IHW) in de zorg, waardoor passend werk voor iedereen ontstaat; voor mensen mét en zonder zorgkwalificatie, dus voor zorgprofessionals én schoonmakers. Dit project moet uitwijzen in welke mate en hoe de IHW-aanpak re-integratie spoor 2 kan bevorderen.
Lees verder!

Sector Bouw en Techniek

Succesvol ontwerp van instapbanen met doorstroomkansen t.b.v. inclusie in de technische dienstverlening

OrganiserenWerk
Collega’s van UWV hebben in nauwe samenspraak met het technisch bedrijf Equans werk zo georganiseerd dat twee mensen met een arbeidsbeperking aangenomen konden worden. Zij verrichten ondersteunende werkzaamheden binnen de engineeringsafdeling en krijgen in hun werk begeleiding vanuit UWV en van collega’s.
Deze nieuwe werknemers krijgen alle ruimte om zich verder te ontwikkelen, waardoor er mogelijk nieuwe collega’s aangenomen kunnen worden voor de oorspronkelijke ondersteunende werkzaamheden.

Effectief herontwerp in de elektrotechniek


Vacatures voor elektrotechnici kunnen niet vervuld worden, waardoor de productie achterblijft. In dit project is verkend hoe herontwerp van werk bij kan dragen aan de wens om maatschappelijk verantwoord te ondernemen (MVO) en hoe het wervingsprobleem gereduceerd kan worden.
Op basis van interviews en observatie zijn het procesverloop, de werkzaamheden en de vereiste kwalificaties in kaart gebracht. In samenspraak met de organisatie is het procesverloop efficiënter ingericht en zijn werkzaamheden die geen elektrotechnische kwalificatie vereisen, gegroepeerd tot 5 ‘MVO’-functies, resulterend in een verhoogde productiviteit.
Lees verder!

Herontwerp t.b.v. Duurzame inzetbaarheid in de bouw


Nadat uit een organisatiescan binnen een bouwbedrijf een aantal risicovolle aspecten m.b.t. duurzame inzetbaarheid naar voren gekomen zijn, zijn deze aspecten verder uitgediept tijdens een focusgroep sessie met een vertegenwoordiging van medewerkers uit de uitvoering. Men bleek in de uitvoering een hoge werkdruk te ervaren als gevolg van de hoeveelheid opdrachten, terwijl men veel tijd kwijt is aan ondersteunende taken waarvoor geen vakspecialistische kennis vereist is. Als vervolg daarop is de methode IHW toegepast. Daaruit bleek de toegevoegde waarde van anders organiseren en het vrijspelen van tijd voor hoofduitvoerders, uitvoerders en vakspecialisten.
Lees verder!

Sector Zorg

Participatief krapte van medisch laboranten te lijf


Vacatures voor medisch laboranten zijn moeilijk vervulbaar. Bovendien is er een hoge uitstroom te verwachten i.v.m. pensionering.
Herverdeling van werk m.b.v. IHW 2.0 heeft geleid tot de succesvolle inzet van een team van ondersteuners, met als positieve gevolgen: werkdruk- en verzuimreductie en meer tijd voor begeleiding en coaching van leerling-laboranten en stagiaires.
Lees verder!

Instap- en ontwikkelbanen


Hoe kan personeelskrapte binnen de Verpleeghuiszorg opgelost worden? Het project waarin IHW 2.0 is toegepast, heeft laten zien dat mensen zonder zorgkwalificatie kunnen instromen via instap- en ontwikkelbanen.
Effect: de inzet van mensen zonder zorgkwalificatie draagt bij aan de zorg voor en het welzijn van bewoners en komt ten goede aan coaching van (toekomstig) personeel.
Lees verder!

‘Anders’ werken in de verpleeghuiszorg


Voortvloeiend uit de intentieverklaring ‘Werken in de Zorg’ heeft CIAO onderzoek verricht naar de wijze waarop zorgorganisaties ruimte kunnen creëren voor de inzet van mensen zonder zorgkwalificatie, onder wie ook mensen die niet zelfstandig in staat zijn om te participeren op de huidige arbeidsmarkt en/of met een arbeidsbeperking.
Lees verder!

Sector Onderwijs

Werkdrukreductie door inclusie in het hoger onderwijs


Docenten ervaren hoge werkdruk, o.a. door een hoge administratieve last. In dit project is in nauwe samenwerking met docenten m.b.v. IHW 2.0 verkend hoe de werkdruk van docenten in het hoger onderwijs gereduceerd kan worden door de inclusie van mensen die niet zelfstandig in staat zijn om te participeren op de huidige arbeidsmarkt.
Het project heeft geresulteerd in een 'support team' dat ondersteunende taken voor docenten uitvoert, waardoor docenten hun tijd aan doceren kunnen besteden.
Lees verder!

Werkdrukreductie d.m.v. inclusie in het basisonderwijs


In dit project is verkend hoe de werkdruk van leerkrachten in het basisonderwijs teruggedrongen kan worden, terwijl de kwaliteit van onderwijs gewaarborgd blijft. Middels arbeidsanalyses zijn de werkprocessen en werkzaamheden in beeld gebracht. Hiermee wordt duidelijk dat het mogelijk is om bestaand werk anders te verdelen. Het project resulteert in een ‘White Paper’ met aanknopingspunten om de werkdruk van leerkrachten te verlichten middels integratie van mensen zonder onderwijskwalificatie. 
Lees verder!

Sector Zakelijke dienstverlening

Praktijkproef Inclusief Uitzendwerk


Binnen 10 jaar 125.000 extra banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Uitzendorganisaties kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van deze doelstelling. Op uitnodiging van UWV-Werkbedrijf hebben de uitzendorganisaties FlexPay/Briljant Personeelsdiensten, Randstad Participatie, Adecco en Manpower deelgenomen aan de Praktijkproef Inclusief Uitzendwerk.
Lees verder!

UWV-Inclusief


Ten behoeve van ‘UWV-Inclusief’ is gebruik gemaakt van IHW (Inclusief Herontwerp van Werk). Deze aanpak heeft geresulteerd in duurzaam werk voor Wajongers. Bovendien heeft het project sociale opbrengsten voor Wajongers, hun werkbegeleider en het team opgeleverd, meer creativiteit binnen het team en een heroriëntatie op werk, samenwerking en efficiëntie.
Lees verder!