Terug naar boven

Onze projecten

Niet poetsen, maar zorgen!
 

Schoonmaken is zwaar werk, daardoor vallen schoonmakers vaak uit. Terugkeer in eigen werk is vaak onmogelijk. Re-integratie in ander werk (spoor 2) gebeurt weinig omdat het werkaanbod niet past bij hun mogelijkheden. Zij dreigen daarmee definitief uit te vallen voor werk. Dit leidt tot onderbenutting van arbeidspotentieel in tijden van arbeidstekorten.

Zo kampt de zorg met schaarste aan zorgpersoneel. Het is van belang dat zorgprofessionals zich zoveel mogelijk kunnen richten op hun eigenlijke zorgtaken. In de praktijk blijkt echter dat zij veel taken uitvoeren waarvoor geen zorgkwalificatie nodig is, dus ook hun arbeidspotentieel wordt onderbenut.

Dit project gaat om Participatief en Inclusief Herverdelen van Werk (IHW) in de zorg. Hierdoor ontstaat passend werk voor mensen zonder zorgkwalificatie, bijvoorbeeld schoonmakers die zijn uitgevallen voor eigen werk.  Dit project moet uitwijzen in welke mate en hoe de IHW-aanpak re-integratie spoor 2 kan bevorderen (‘proof of concept’).

Dit project vindt plaats in het kader van het programma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces van ZonMw.  CIAO voert dit project in nauwe samenwerking met Schoonmakend Nederland, ADG dienstengroep/Asito en Zuyderland Zorgcentra uit. Het project heeft een maximale looptijd van 3 jaar.

Participatief krapte van medisch laboranten te lijf

Vacatures voor medisch laboranten zijn moeilijk vervulbaar. Ook wordt, in verband met pensionering, de komende vijf jaar een hoge uitstroom verwacht. Binnen dit project zijn de mogelijkheden verkend om te komen tot een efficiënte en structurele herverdeling van werk, waarmee de kwaliteit van zorg en werk gewaarborgd/geoptimaliseerd wordt, en waardoor zowel de huidige laboranten alsook re- en integrerende medewerkers optimaal en duurzaam kunnen functioneren.

Door middel van interviews en participatieve werksessies is de bewustwording van een bredere personeelsproblematiek vergroot. Ze hebben tot meer inzicht geleid in taakuitvoering en kansen voor taakverdeling. Ook is ingezet op acceptatie van de meerwaarde van het anders verdelen van werkzaamheden.
De herverdeling van werk heeft ertoe geleid dat laboranten efficiënter ingezet worden op hun kerntaken. Er worden ondersteuners ingezet bij onderzoeken en logistieke taken en er is een nieuwe functie van fulltime planner bijgekomen.
Positieve gevolgen van dit project zijn onder meer werkdruk- en verzuimreductie, meer tijd voor begeleiding en coaching van leerling-laboranten/stagiaires, en meer ruimte om verlof op te nemen.

Lees meer:

Bekijk filmpje:

Instap- en ontwikkelbanen
 

Binnen dit project is verkend hoe met een participatieve herverdeling van werk personeelskrapte binnen de Verpleging en Verzorging opgelost kon worden. Het doel was dat er meer tijd aan zorg en aandacht aan bewoners besteed kon worden en er meer tijd was voor coaching en begeleiding van leerlingen en stagiaires. Dit blijken belangrijke aspecten om “het vergiet in de zorg” (Commissie werken in de zorg, 2018), het hoge verloop, tegen te gaan.

Met behulp van IHW 2.0 zijn, in samenspraak met de organisatie, instap- en ontwikkelbanen vrijgekomen voor de brede doelgroep werkzoekenden zonder zorgkwalificatie. Zo is er tijd en ruimte vrijgespeeld voor de zorgprofessionals ten behoeve van hun kerntaken en coaching, begeleiding en ontwikkeling. Er is een instapfunctie van ‘algemeen ondersteuner’ voor mensen uit de doelgroep Banenafspraak gecreëerd. Daarnaast zijn er (doorstroom)functies van afdelingsassistent en medewerker cliëntgebonden schoonmaak bijgekomen, waar zij naar kunnen doorstromen na de noodzakelijke bijscholing en training.

Lees meer:

Werkdrukreductie door inclusie in het hoger onderwijs

Omdat docenten hoge werkdruk en een hoge administratieve last ervaren binnen het hoger onderwijs, is verkend of inclusie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan helpen om de werkdruk van de docenten te verminderen. Het onderzoek m.b.v. IHW 2.0 heeft laten zien dat het mogelijk is om het werk zo te organiseren dat docenten ontlast worden en dat de onderwijskwaliteit verbeterd wordt door inclusie.

Dit heeft geresulteerd in een herontwerp waarbij administratieve taken, waarvoor geen specifieke vakkennis en/of opleiding nodig is, toebedeeld worden aan een ondersteunend team. Het team is vormgegeven op basis van een zogenaamd 'mixed-people'-concept. Dit betekent dat het team bestaat uit twee consciëntieuze en computervaardige kandidaten vanuit de doelgroep Banenafspraak, aangestuurd door een 'reguliere' coördinator (bijvoorbeeld een re-integrerende medewerker).

Lees meer:

‘Anders’ werken in de verpleeghuiszorg 

Voortvloeiend uit de intentieverklaring ‘Werken in de Zorg’ heeft CIAO onderzoek verricht naar de wijze waarop zorgorganisaties ruimte kunnen creëren voor de inzet van mensen zonder zorgkwalificatie, onder wie ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en/of met een arbeidsbeperking.

Het onderzoek vond plaats in drie verpleeghuisorganisaties, organisaties die in tijden van schaarste worden geconfronteerd met veranderende en toenemende zorgvragen. 'Anders' werken kan een zinvolle bijdrage zijn aan de personeelsopgave waarvoor deze organisaties zich gesteld zien. Het onderzoeksrapport beschrijft de wijze waarop deze verpleeghuiszorgorganisaties ‘anders werken’ in praktijk brengen, en wat dat teweegbrengt in termen van kwaliteit van zorg en kwaliteit van arbeid voor huidig en nieuw personeel. De meerwaarde van ‘anders werken en de bijdrage van het bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie van UWV worden beschreven. Het onderzoek had tevens tot doel om praktijkvoorbeelden en leerinzichten te ontsluiten voor andere (zorg)organisaties die ‘anders’ willen werken via een herverdeling van werk.

Lees meer:

Werk is voor iedereen
 

Werk is essentieel voor mensen. Het genereert inkomen en biedt de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren. Geen wonder dat werk in de regel een grote positieve invloed heeft op welzijn en gezondheid. De praktijk is echter dat zowel in hoog- als in laagconjunctuur heel wat mensen buiten de boot vallen en tegelijkertijd een substantieel aantal vacatures onvervulbaar blijft. Hoe bereiken we dat iedereen kan deelnemen aan het arbeidsproces, inclusief diegenen die er op enig moment wat moeilijker toegang toe hebben?

Samen met Lagerweij biedt het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie (CIAO) een integrale aanpak om werkprocessen te analyseren en te herontwerpen in functies en rollen. Wij brengen vervolgens talenten, kwaliteiten en ontwikkelpotentieel in kaart van zowel zittende medewerkers als werkzoekenden. Gezamenlijk staan wij borg voor monitoring en methodische begeleiding van het totale proces.

Lees meer:

Praktijkproef Inclusief Uitzendwerk

Sociale partners en overheid willen in 10 jaar tijd 125.000 extra banen creëren voor mensen die vanwege hun arbeidsbeperking niet in staat zijn om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen in reguliere functies binnen bedrijven (de ‘Banenafspraak’). Uitzendorganisaties kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van deze doelstelling. Zij hebben een uitgebreid netwerk van werkgevers in tal van sectoren en branches. Daarmee hebben ze potentieel goede ingangen bij bedrijven die werkzoekenden uit het Banenregister een kans willen bieden binnen hun bedrijf of instelling. Op uitnodiging van UWV-Werkbedrijf hebben de uitzendorganisaties FlexPay/Briljant Personeelsdiensten, Randstad Participatie, Adecco en Manpower deelgenomen aan de ‘Praktijkproef Inclusief Uitzendwerk.

De hoofdvraagstelling was:
In welke mate en onder welke voorwaarden is een aangepaste uitzendformule toepasbaar om Wajongers uit het bemiddelbaar bestand van UWV2 regio Amsterdam aan passend werk te helpen?

Lees meer:

UWV-Inclusief

UWV wil een inclusieve werkgever zijn, een bedrijf waar mensen met een arbeidsbeperking een geschikte baan kunnen vinden. Daartoe is van medio 2013 - medio 2016 het project ‘UWV-Inclusief’ uitgevoerd, waarbij gebruik is gemaakt van de IHW (Inclusief Herontwerp van Werk) aanpak. Van de 111 medewerkers met een Wajong status voor wie een functie is gecreëerd, waren er eind 2017 nog 101 aan het werk. Dit positieve resultaat was aanleiding voor een onderzoek, met als doel inzicht verkrijgen in de toepassing van IHW, de duurzaamheid van de plaatsing, de implicaties van de gecreëerde functies en de beleving van de betrokken medewerkers. Deze inzichten leveren aanknopingspunten voor de toepassing en doorontwikkeling van methodieken gericht op het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van mensen met een arbeidsbeperking.

Lees meer: