Terug naar boven

Inclusief Herontwerp van Werk 2.0

Model Inclusief Herontwerp van Werk (IHW) 2.0

Inclusief Herontwerp van Werk (IHW) 2.0 is ontwikkeld door CIAO ten behoeve van een inclusieve organisatie; een organisatie waarin de diversiteit aan talent van werkenden en werkzoekenden tot ontplooiing kan komen. IHW is een vraaggestuurde en methodische benadering voor het anders inrichten van werk. De arbeidsorganisatie staat centraal, gepositioneerd op de arbeidsmarkt, waarin vraag en aanbod fluctueren over tijd. De strategie is bedoeld om vraag en aanbod van personeel goed op elkaar te kunnen blijven afstemmen en kan ingezet worden wanneer bijvoorbeeld traditionele oplossingen (zoals reguliere vacaturevervulling) niet of onvoldoende soelaas bieden.

Figuur 1. Model IHW 2.0

Het model biedt professionals in de werkgeversdienstverlening een basis voor een meer vraaggestuurde en methodische benadering. In model IHW 2.0 staat de arbeidsorganisatie centraal, die is gepositioneerd op een arbeidsmarkt waarin vraag en aanbod fluctueren over tijd. Het model is bedoeld om vraag en aanbod van personeel goed op elkaar af te stemmen. Dat kan door het werk zo te organiseren dat het past bij de (veranderende) capaciteiten en ambities van werkenden én werkzoekenden, waarbij rekening gehouden wordt met eventuele beperkingen van mensen. Anders gezegd houdt het model rekening met de ‘dynamische persoon-werk fit’. Arbeidsorganisaties kunnen met behulp van model IHW 2.0 beter in staat gesteld worden om de diversiteit aan talent, van werkenden en werkzoekenden, optimaal te benutten en duurzame arbeidsparticipatie van werkenden te bevorderen.

De groene pijl (figuur 1) in het model wijst op de ‘verkenningsfase’. Professionals werkzaam in de werkgeversdienstverlening vervullen belangrijke rollen in de verkenning van mogelijkheden voor een innovatieve verdeling van werk. Voor de professionals zijn in de toepassing van het model diverse rollen weggelegd, zoals de rol van ‘bedrijfsadviseur’, ‘arbeidsanalist’ en ‘verandermanager’. De bedrijfsadviseur verkent de vraag van de organisatie en zet die af tegen een breed scala aan mogelijkheden voor de aanpak van de inzetbaarheids- en/of bezettingsproblematiek (zie o.a. ‘Moeilijk vervulbare vacatures, oplossingen uit de praktijk’).

Wanneer traditionele oplossingen (zoals reguliere vacaturevervulling) geen of onvoldoende soelaas bieden, kan een andere verdeling van de werkzaamheden een oplossing zijn. Een arbeidsanalyse biedt hier inzicht in. Iedere activiteit uit de verkenningsfase wordt opgevolgd door een advies of plan van aanpak voor het vervolg. Een vervolgstap wordt pas gezet op verzoek van het management en nadat commitment van de organisatie gegeven is. Als een organisatie zich kan vinden in het bedrijfsadvies stelt de bedrijfsadviseur in samenspraak met de organisatie een implementatieplan op. In dit implementatieplan wordt concreet advies gegeven over de acties die in de voorbereidende, de implementatie- en de consolidatiefase ondernomen moeten worden om inclusiever te gaan werken. De adviseur monitort deze drie fasen, biedt op verzoek van de werkgever ondersteuning in de communicatie en het verwerven van het draagvlak en adviseert over mogelijke bijstelling in het veranderproces.

Speerpunten model IHW 2.0:

  • Vraaggestuurd → aansluitend bij de behoefte/vraag/wens van de organisatie;
  • Aanbodbewust → bewust van beschikbaarheid type werkzoekenden in regio;
  • Methodisch → doelgericht, systematisch en procesmatig;
  • Business proof → de moeite van de investering in geld, middelen en mankracht waard;
  • Concreet → helder over het wat, wie, waar, waarom, wanneer en hoe;
  • Inclusief → voor werkenden en werkzoekenden, niet exclusief voor een doelgroep Banenafspraak of Participatiewet;
  • Participatief → in samenspraak met betrokkenen van de organisatie;
  • Duurzaam → gericht op het ontwerpen van duurzaam en kwalitatief goed en leerzaam werk.

Toepassing IHW 2.0 in de praktijk

 

Lees meer:

 

parallax: 

Inclusief Herontwerp van Werk:
Al het talent in de arbeidsmarkt wordt optimaal gebruikt!