Terug naar boven

Inclusief Herontwerp van Werk 2.0

Om werk duurzaam anders en inclusief te organiseren heeft CIAO IHW 2.0 ontwikkeld.

Model Inclusief Herontwerp van Werk (IHW) 2.0

IHW 2.0 is een methodische benadering om arbeidsorganisaties beter in staat te stellen om de diversiteit aan talent van werkenden en werkzoekenden optimaal tot ontplooiing te laten komen in de organisatie en om duurzame arbeidsparticipatie in betekenisvol werk te bevorderen. 

Het onderstaande model schetst de uitgangspunten en de speerpunten van IHW 2.0. In het model staat de organisatie centraal. Deze bevindt zich in een arbeidsmarkt waarin vraag en aanbod kunnen fluctueren. Met behulp van IHW 2.0 kan de vraag naar personeel en het aanbod van personeel beter op elkaar afgestemd worden door het werk zo te organiseren dat het past bij de capaciteiten en ambities van werkenden én werkzoekenden.

Figuur 1. Model IHW 2.0

De groene pijl in het model (figuur 1) omvat het ontwikkelings- of ondersteuningstraject van een organisatie om te komen tot een inclusieve arbeidsorganisatie. Dit traject bestaat uit een oriëntatie op de contextuele factoren, personele uitdagingen en wensen en ambities van de organisatie, uit een verkenning en analyse waarbij de huidige situatie en ideeën over de gewenste situatie in kaart gebracht worden en het participatief herontwerp waarbij in samenspraak met betrokkenen wordt verkend hoe werk anders georganiseerd kan worden ten behoeve van duurzame arbeidsparticipatie van werkenden én werkzoekenden. De overige velden tonen de uitgangspunten voor verduurzaming.

IHW is een methode die ingezet kan worden ten behoeve van integratie van mensen die niet zelfstandig in staat zijn om te participeren in de huidige arbeidsmarkt en voor re-integratie van mensen die uitgevallen zijn in hun eigen werk en niet meer in staat zijn dit werk uit te oefenen.
Tevens kan IHW 2.0 ingezet worden in het kader van preventie, bijvoorbeeld om verzuim ten gevolge van werkdruk te voorkomen. Kijk voor voorbeeldprojecten op onze projectpagina.

Speerpunten model IHW 2.0:

  • Vraaggestuurd → aansluitend bij de behoefte/vraag/wens van de organisatie;
  • Aanbodbewust → bewust van beschikbaarheid type werkzoekenden in regio;
  • Methodisch → doelgericht, systematisch en procesmatig;
  • Business proof → de moeite van de investering in geld, middelen en mankracht waard van zowel de organisatie alsook de professionals uit het sociaal domein;
  • Concreet → helder over het wat, wie, waar, waarom, wanneer en hoe;
  • Inclusief → voor werkenden en werkzoekenden, niet exclusief voor een doelgroep Banenafspraak of Participatiewet;
  • Participatief → in samenspraak met betrokkenen van de organisatie;
  • Duurzaam → gericht op het ontwerpen van duurzaam en kwalitatief goed en leerzaam werk.
 

Gezamenlijke Kamerbrief: ‘Aanpak arbeidsmarktkrapte’ (2022): Oproep 1: Richt werk anders in:

`Werk toegankelijk maken voor mensen die nu aan de kant staan, is van intrinsieke waarde naast de opties die het biedt voor personeelstekorten. Niet alle vacatures die werkgevers openstellen zijn geschikt voor mensen die nu nog thuis zitten. Deze doelgroep voldoet niet altijd aan de opleidings- en ervaringseisen, heeft soms meer begeleiding nodig of kan maar een deel van de beoogde taken uitvoeren. Werkgevers kunnen functies opknippen en aanpassen, zodat zij vacatures makkelijker kunnen invullen met mensen die nu nog langs de kant staan. Bij de inzet van jobcarving en functiecreatie bieden werkgeversservicepunten kosteloos advies en hulp. Het kabinet wil samen met brancheorganisaties en arbeidsmarktregio’s werkgevers stimuleren om deze instrumenten vaker in te zetten. Leren en werken kan ook beter worden gecombineerd door als werkgever een (leer)baan aan te bieden, met de reële kans dat dit werk ook na afronding van de opleiding kan worden behouden.’

 

BIA/IHW wordt specifiek genoemd in de Kamerbrief  'Breed offensief' van Staatssecretaris Van Ark (2018):

…….`Een ander aandachtspunt is dat gemeenten, maar ook werkgevers blijkens onderzoek vaak uitgaan van bestaande vacatures. Het is van belang dat gemeenten en werkgevers bereid zijn om werk anders te organiseren. Door het werk anders te organiseren en op een andere manier naar bestaande functies te kijken, ontstaan er nieuwe mogelijkheden en kansen. UWV beschikt over het instrument inclusief bedrijfsadvies (BIA, gebaseerd op IHW, red.) en ook andere partijen kunnen deze dienst aanbieden. Ik vind dit een belangrijk instrument en wil met gemeenten en UWV bespreken hoe zij de inzet van dit instrument in hun reguliere dienstverlening, waaronder de regionale werkgeversservicepunten, kunnen versterken’……. .

Toepassing IHW 2.0 in de praktijk

Laat je insprireren door effectieve toepassingen van de methode in de zorg, de bouw en techniek, het onderwijs en de zakelijke dienstverlening.

Lees meer:

 

parallax: 

Inclusief Herontwerp van Werk:
Al het talent in de arbeidsmarkt wordt optimaal gebruikt!