Terug naar boven

Disabilities at Work

Artikel
Auteur(s): Fred Zijlstra & Henny Mulders
Publicatiedatum: donderdag, 24 februari, 2022
Samenvatting:

Werken met een beperking

Het kost mensen met een beperking vaak meer moeite om passend werk te vinden dan mensen zonder beperkingen. Hoewel er in veel landen wetten bestaan die gelijke rechten en mogelijkheden op werk zouden moeten garanderen, is de werkelijkheid minder rooskleurig. In de verschillende stadia van het zoeken naar werk (werving en selectie, het in dienst nemen, en eenmaal in dienst zijn) zijn er hindernissen ten nadele van mensen met een beperking. Zo spelen tijdens het proces van werving en selectie vooroordelen over de kwaliteiten van iemand met een beperking vaak een rol.
Er zijn mogelijkheden om deze problemen te vermijden, denk hierbij aan Open Hiring. Voor mensen die echt niet op de arbeidsmarkt terecht kunnen, bestaat in veel landen de mogelijkheid tot ‘beschut werk’. Veel mensen met een beperking kunnen hun taken vaak prima uitvoeren als er aanpassingen aan de werkplek worden gedaan.
Naast aanpassingen aan de werkplek, is het ook denkbaar dat er aanpassingen aan het werk zelf worden gedaan. Dit kan door toepassing van methoden als ‘job carving’. Hierbij worden taken uit takenpakketten van zittende medewerkers genomen en samengevoegd tot een takenpakket voor een nieuwe werknemer. Bij deze benadering wordt echter vaak weinig rekening gehouden met voorwaarden waaraan een duurzaam uitvoerbare functie idealiter zou moeten voldoen, of met de wensen van de zittende medewerkers die deze taken voorheen uitvoerden.

Een nieuwe benadering die wel rekening houdt met deze aspecten, is de ‘Inclusief Herontwerp van Werk’ (IHW) benadering, ontwikkeld door CIAO. Gebruikmakend van theoretische inzichten t.a.v. ‘taak en functieontwerp’, is deze manier van herontwerp van werk bedoeld om mensen met een beperking aan het werk te helpen, en hen ook duurzaam aan het werk te houden. De laatste decennia heeft er een grote verandering plaatsgevonden wat betreft werk: de meeste mensen werken tegenwoordig in de dienstensector, waarvoor onder meer goede sociale vaardigheden onmisbaar zijn. Het gevolg is dat steeds meer mensen niet meer aan de steeds hogere eisen van werkgevers kunnen voldoen, en op een afstand van de arbeidsmarkt komen te staan. Deze zeer gevarieerde groep mensen heeft nog wel de capaciteit om te werken, maar past niet (meer) in de huidige arbeidsmarkt. IHW is een manier om werk passend te maken voor de talenten en capaciteiten van deze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze aanpak is anders dan benaderingen die vooral redeneren vanuit de gedachte dat deze groep mensen geholpen moet worden (aanbodgericht). De IHW-benadering tracht tevens aan te sluiten bij de vragen en problemen die voor organisaties relevant zijn, zoals personeelsproblemen  (vraaggericht). De IHW benadering is gebaseerd op een uitgebreide analyse van werkprocessen, wat leidt tot een voorstel om bepaalde taken anders te verdelen, om op die manier zittend personeel te ontlasten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek binnen de organisatie te verschaffen. Zittend personeel kampt steeds vaker met hoge werkdruk, deels veroorzaakt door het feit dat zij buiten hun kerntaken (taken waarvoor zij zijn opgeleid en aangenomen) ook neventaken zoals administratie moeten doen (taken waarvoor zij feitelijk overgekwalificeerd zijn). Binnen de IHW-methode is er ruimte voor hun inspraak: taken waaraan zij veel tijd verliezen en die ze liever niet doen, worden verzameld en vervolgens worden deze taken op zo’n manier ingedeeld dat zij een compleet takenpakket kunnen vormen voor mensen met diverse werk- en denkniveaus. Op deze manier worden er weer banen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en het zittende personeel krijgt wat meer lucht en kan zich weer focussen op hun kerntaken, wat (ook financieel) gunstig is voor de organisatie. Dit kan leiden tot een win-winsituatie, want beide groepen worden en blijven op deze manier duurzaam inzetbaar.

Bron: Oxford Research Encyclopedias
Keyword(s): Arbeidsbeperkingen , Arbeidsparticipatie , Functiecreatie , Inclusief Herontwerp van Werk , Jobcarving , Werving en selectie

Document moet worden aangevraagd via fpn-ciao@maastrichtuniversity.nl

Externe link: Disability at work