Terug naar boven

Over CIAO

Het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie (CIAO) is een universitair expertisecentrum dat  een platform biedt aan alle partijen die zich professioneel inzetten voor de bevordering van de duurzame participatie en inzetbaarheid van mensen en in het bijzonder van mensen die niet zelfstandig in staat zijn om te participeren in de huidige arbeidsmarkt.

CIAO beoogt de arbeidsmarkt toegankelijk te maken én te houden voor de diversiteit aan talent op de arbeidsmarkt. Door het werk methodisch te reorganiseren worden organisaties toegankelijk voor mensen die nu niet kunnen participeren én kan het talent van de zittende medewerkers optimaal en duurzaam benut worden. 

Iedereen heeft het recht om volwaardig en naar eigen vermogen te participeren in de maatschappij. Betaald werk is daartoe de sleutel. Dit omdat betaald werk inkomen oplevert, waardoor mensen in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Bovendien biedt werk toegang tot een aantal belangrijke psychologische basisbehoeften zoals structuur, sociale contacten, het hebben van een gemeenschappelijk doel, regelmatige activiteit en identiteit of status. Daarom streeft CIAO naar de uitbreiding van inclusieve arbeidsorganisaties. In een inclusieve organisatie wordt iedereen, dus ook mensen met een fysieke of lichamelijke beperking, in staat gesteld om naar eigen vermogen bij te dragen aan het bedrijfsresultaat. Lees meer over onze missie en visie.

CIAO is een instituut van de Universiteit Maastricht dat in samenwerking met UWV is opgericht. Tevens werkt CIAO samen met work_science. Work_science is een spin-off van de onderzoeksgroep Work & Organisational Psychology binnen de Universiteit Maastricht. In samenwerking met het CIAO richten zij zich door middel van onderzoek, advies en training op het delen van kennis op het gebied van onder meer duurzame inzetbaarheid, inclusief werk, (virtueel) teamwerk, en leiderschap.

Onze activiteiten

CIAO richt zich op vijf kernactiviteiten:

Lijntekening man krijgt een idee

1. Onderzoek en ontwikkeling

Onderzoek en ontwikkeling vormen de basis voor onze werkzaamheden. CIAO verricht onderzoek ten behoeve van duurzaam werk voor werkenden en werkzoekenden en ontwikkelt strategieën en instrumenten die kunnen bijdragen aan de verhoging van duurzame arbeidsparticipatie.

Lijntekening man is actief op social media

2. Kennis en informatie

CIAO stelt zich ten doel bestaande kennis, die bijdraagt aan het vormgeven van inclusieve arbeidsorganisaties, voor een breed publiek toegankelijk te maken. Kennis en informatie is toegankelijk via:

Lijntekening vrouw achter computer wordt geholpen door collega

3. Advisering en begeleiding

CIAO adviseert en begeleidt werkgevers en professionals in innovatieve projecten ten behoeve van duurzame inzetbaarheid van werkenden en werkzoekenden.

Daarnaast initieert CIAO branchegeoriënteerde en regionale samenwerkingsprojecten gericht op duurzame inzetbaarheid en inclusie.

Lijntekening presentatie voor groep

4. Training en opleiding

CIAO verzorgt een modulair opleidingsprogramma ten behoeve van de inclusieve arbeidsorganisatie (IAO). In de leergang ligt het accent op een vraaggestuurde benadering, waarbij inclusief herontwerp van werk effectief ingezet kan worden als oplossing voor de door de organisatie ervaren personeelsbehoefte of –problematiek. In de modules wordt aandacht besteed aan:

  • de meerwaarde van inclusief organiseren
  • aansluiten bij de vraag en behoefte van werkgevers 
  • arbeidsanalyse t.b.v.inzicht in werk en werkprocessen 
  • participatief herontwerp 
  • duurzaam inclusief samenwerken
  • methodisch vormgeven aan begeleiding en ontwikkeling
  • duurzame inzetbaarheid 

Lees meer hierover op onze pagina opleiding en training.

Om te weten te komen of de leergang iets voor u is, kunt u ook onze e-learning volgen. Hierin lichten we een tipje van de sluier op over de meerwaarde van inclusief organiseren en IHW 2.0. 

Lijntekening aantal mensen iemand schrijft wat op

5. Kwaliteitsbevordering en -borging

CIAO wil de kwaliteit borgen van professionals die organisaties ondersteunen in inclusief werkgeverschap. CIAO bevordert daarbij de toepassing van aantoonbaar geschikte kennis, methoden en instrumenten. 

Daarnaast wil CIAO de kwaliteit kunnen waarborgen van deze professionals. CIAO ondersteunt daarom kennisnetwerken van professionals om hun kennis actueel te houden en om deze effectief toe te blijven passen in de praktijk en organiseert leernetwerkbijeenkomsten.

 

 

parallax: 

Vergroot uw kennis over inclusieve arbeidsorganisaties!
Kijk eens rond in onze kennisbank