Terug naar boven

4Limburg Samenvatting Inventarisatie Bouwbedrijf

In het kader van het 4Limburg-project is als vervolg op de organisatiescan duurzame inzetbaarheid verkend of inclusie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zou kunnen bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van bouwpersoneel.

Vraagstelling

In hoeverre is het mogelijk om het werk van de huidige vakkrachten anders te verdelen en taken te herschikken en toe te bedelen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wat is de toegevoegde waarde voor de organisatie wanneer deze herschikking plaatsvindt?

Het achterliggende doel van de vraag is de wens van de organisatie om de huidige professionals meer in hun kracht te zetten en in te spelen op een tekort aan vakkrachten, nu en in de toekomst.

Eerste inventarisatie

Ten behoeve van de verkenning van de mogelijkheden om het werk anders in te richten, heeft een eerste inventarisatie plaatsgevonden onder een selectief en representatief deel van de personeelspopulatie van een bouwlocatie. De resultaten van deze eerste inventarisatie vormen de basis voor het definitief kunnen vaststellen van de mogelijkheden. In deze eerste inventarisatie gelden de volgende vragen als leidraad:

 1. Inleidende vraag: Waaruit bestaat het werk van de geïnterviewde, van de medewerkers van de geïnterviewde?
 2. Lopen de werkprocessen soepel, zijn er zaken waar de geïnterviewde tegenaan loopt? Denk aan:
  • met regelmaat overwerken, uitzendkrachten inhuren om het werk af te krijgen
  • werk dat blijft liggen, werk dat niet de aandacht krijgt die het zou moeten krijgen
  • andere dingen die van invloed zijn op de werkprocessen
 3. Zijn er taken die de geïnterviewde, de medewerkers van de geïnterviewde uitvoeren die ook door een ander kunnen worden uitgevoerd? Bijvoorbeeld omdat het onder het eigen niveau ligt, fysiek zwaar is, repeterend is en/of minder interessant is.
 4. Waar worden de geïnterviewde of de medewerkers van de geïnterviewde blij van als ze het niet meer zelf hoeven te doen? Welke taken zijn dat?
 5. Als er taken uit het werkpakket van de geïnterviewde of de medewerkers van de geïnterviewde verdwijnen, wat levert dat op/welke werkzaamheden komen daarvoor in de plaats?

Korte beschrijving bouwproject

Het betreft de renovatie van in totaal 332 woningen in één wijk. Het Bouwbedrijf is de hoofdaannemer. Daarnaast is een groot aantal onderaannemers actief op de locatie. In totaal werken er dagelijks ongeveer vijftig tot zestig mensen in de wijk. De renovatiewerkzaamheden bestaan uit buitengevelrenovatie en het vervangen van kozijnen, badkamer, keuken, toilet en voordeur.

Interviews en observaties

In het kader van de verkenning is op de bouwplaats geobserveerd en zijn interviews gehouden met:

 • De hoofduitvoerder en de uitvoerder
 • Timmerman 1, 2, 3 en 4
 • Een metselaar en een meewerkend voorman metselaar

Onderaannemers:

 • Leidinggevend monteur EPM
 • Een schilder
 • Een loodgieter
 • Een steigerbouwer
 • Een sloper

Overzicht van taken die geschikt zijn voor herontwerp omdat deze geen (vak-)specialistische vaardigheden vereisen:

 • Inschrijving nieuwe medewerkers op de bouw (registratie o.b.v. onder andere controle-ID). Duurt per nieuwe medewerker ongeveer 5 minuten. Frequentie wisselend.
 • Controleronde einde van de dag (deuren/ramen gesloten e.d.).
 • Correspondentie bewoners (brieven over werkzaamheden, planning, infoverstrekking). Tijdsinvestering: wekelijks (soms in de avond) 2-3 uur.
 • Registratie LAVS/asbestsanering.
 • Frequenter inventariseren voorraad zodat materialen op tijd op locatie aanwezig zijn (nu komt het nog vaak voor dat spullen niet in voldoende mate aanwezig zijn en dan bijbesteld moeten worden).
 • Schoonmaken/schoonhouden bouwplaats (zwerfafval/bouwafval).
 • Ongevallenregistratie (wordt nu vaak niet gedaan).
 • Manusje-van-alles (vliegende keep), zodat vakmensen niet gestoord hoeven te worden.
 • Opruimwerkzaamheden/stukken ophalen en leveren (boekjes/brieven/infoblaadjes voor bewoners e.d.). Inzicht hierin hebben (dingen zien liggen m.b.t. opruimen).
 • ZAV-taken (zelf aangebrachte voorzieningen) zoals gordijnen ophangen, meubels verplaatsen e.d. In steeds meer gevallen vraagt de opdrachtgever om bewoners hierin te ondersteunen.
 • Lossen vrachtwagen/gids, distribueren spullen naar benodigde plek (waar moeten spullen geplaatst worden, en even meelopen en plek aanwijzen (enig inzicht vereist)) – inschatting 1 dag per week.
 • Taken die blijven liggen van onderaannemers (kleine taken). Kitnaden wegwerken/weghalen, tegeltje vervangen, ophangen accessoires b.v. op badkamers (moet hier wel handig voor zijn), bestelde materialen ophalen bij leverancier, aansluiten apparatuur (b.v. vaatwasser).
 • Opruimwerkzaamheden, afvoeren afval naar containers.
 • “Tussenklussen”. Vaak ad-hoc dingen tussendoor doen, bijvoorbeeld kitten. Dit komt wekelijks voor. Klussen die vergeten zijn (b.v. dorpel vervangen) moeten vaak met spoed tussendoor gedaan worden om ook bewoners tevreden te houden.
 • Opruimen en uitpakken materialen uit bus aan het begin en einde van de dag (totaal een uur per dag). Indien tussendoor naar andere klus/locatie dan moet opnieuw worden opgeruimd en ingeruimd.
 • Niet alle sloopklussen worden door slopers gedaan, bv. slaapkamers (zijn bang dat ze nog meer kapotmaken). Dit wordt dan vaak door timmermannen gedaan. Plafonds eruit halen, nieuwe platen aanvoeren, nieuwe plafonds plaatsen.
 • Keukens/spullen ophalen vanuit centrale plek (containers magazijn) en naar de betreffende woningen brengen.
 • Wanneer bus er niet is, moet men lopend de spullen ophalen.
 • Slopen bekistingen, afvoeren materialen, nagels verwijderen, betonresten verwijderen.
 • Aanvoeren materialen vanuit centrale magazijn op locatie/transport materialen.
 • Opruimwerkzaamheden rond de bouw van bv. puin, isolatieresten, plastic. Vaak niet eigen rotzooi (halve dag per week ongeveer, met 4 man).
 • Transport materialen/opruimwerkzaamheden/ “handjes” bij bijvoorbeeld stelwerkzaamheden. Wordt nu door 2 vakkrachten gedaan.
 • Transport materialen/middelen (aanleveren, ophalen van materialen).
 • Opruimwerkzaamheden (vaak van onderaannemers)/helpende hand (allround hulp op afroep bijvoorbeeld).

Vanuit de onderaannemers

 • Opruimen (onder andere ook bouwhekken). Met name dakbedekking houdt op, is langzaamste schakel in bouwproces. Die mogelijk meer ondersteunen.
 • Transport materiaal.
 • Controle op sluiten woningen/ramen, sloten op containers e.d.
 • Trap en hal (boven en beneden) bekleden (karton en plastic) voor werkzaamheden beginnen (mogelijk dag van tevoren).
 • Bij buitenwerk: afplakken kozijnen/rolluiken/overkappingen/voordeur, afdekking op grond.
 • Materialen op de juiste plek/teveel lopen, sjouwen met spullen. Bij omgevallen muurtjes kijken hoeveel stenen nodig. Deze klaarzetten met mortel, zodat metselaars het verder kunnen afmaken.

Toegevoegde waarde

Wanneer tijd vrijgespeeld wordt van Hoofduitvoerders, uitvoerders en vakspecialisten kan dit het volgende opleveren:

 • Minder bouwfouten door directere aansturing van de onderaannemers.
 • Minder belasting voor de bewoners omdat de onderaannemers eerder op onvolkomenheden worden aangesproken, zodat deze direct kunnen worden opgelost.
 • Tijdwinst en totale bouwtijdverkorting door het verkorten van de doorlooptijden o.a. doordat vakspecialisten hun tijd kunnen besteden aan hun vak en niet aan schoonmaak- en logistieke taken en er tijd besteed kan worden aan inventariseren van de voorraad.
 • Betere verhoudingen met de verhuurders en de mogelijkheid om meerwerk tijdig in te plannen.