Terug naar boven

Niet poetsen, maar zorgen

Voor mensen aan de basis van de arbeidsmarkt is re-integratie in spoor 2 vaak lastig. Het huidige project is gericht op de re-integratie van schoonmakers in spoor 2. Het betreft een intersectorale samenwerking tussen de schoonmaakbranche en de zorgsector. Daarvoor wordt IHW 2.0 ingezet. Het is een participatieve interventie gericht op ‘herontwerp van werk’ (oftewel ‘Anders Werken’), met als kern werk beter te laten aansluiten op de mogelijkheden van mensen, met andere woorden: vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten.

Het onderzoek vindt aan de vraagzijde plaats binnen drie verschillende zorgomgevingen (verpleeghuiszorg, ziekenhuiszorg en thuizsorg). In deze zorgorganisaties wordt de noodzaak tot anders organiseren van werk nadrukkelijk gevoeld. De maatwerkaanpak die we binnen dit project hanteren, sluit aan bij ontwikkelingen en doelstellingen van de betreffende zorgorganisaties. In alle drie de zorgorganisaties zijn binnen dit project rollen/functies vrijgekomen die uitgevoerd kunnen worden door mensen zonder zorgkwalificatie en dus geschikt zijn voor spoor 2 re-integratie van schoonmakers, waardoor de zorgprofessionals zich beter kunnen richten op hun kerntaken.

Voor deze rollen/functies zijn zogenaamde TVO-paspoorten ontwikkeld. Dit paspoort staat voor Taken, Vaardigheden, Ontwikkeling. Het geeft inzicht in de taken, de daarvoor benodigde vaardigheden en de wijze waarop kandidaten die vaardigheden kunnen leren.
Het TVO-paspoort heeft een tweeledig doel:

  1. tijdens de werving met potentiële kandidaten in gesprek gaan om te bepalen in hoeverre kandidaten zouden willen en kunnen instromen in het werk in de zorg, en welke kennis en vaardigheden zij daarvoor reeds in huis hebben (transferable skills)
  2. na een overstap naar de nieuwe rol in de zorg structurele houvast en groeipaden bieden om groei en ontwikkeling te stimuleren tijdens het werk

Het TVO-paspoort wordt aan de aanbodzijde gebruikt om de vraag vanuit de zorg aan het aanbod binnen de schoonmaaksector te koppelen middels een initiële match. Dat gebeurt binnen twee landelijk opererende schoonmaakbedrijven. Om inzicht te geven in de meerwaarde van de overstap zijn voor zowel schoonmakers alsook hun leidinggevenden flyers ontwikkeld. Daarnaast vereist de overstap van de schoonmaak- naar de zorgsector zorg en aandacht m.b.t. verwachtingenmanagement van alle betrokkenen, arbeidsvoorwaardelijke zaken en het voldoen aan de wet verbetering poortwachter (WVP). Daarvoor hebben we een overstapmodel ontwikkeld dat inzicht geeft in kritische momenten, in de daarbij behorende, te nemen acties en in waar op elk moment de verantwoordelijkheden liggen.

Het project is van waarde voor de betrokken medewerkers, en voor zorg- en schoonmaakorganisaties. Het geeft inzicht in hoe werk geschikt gemaakt kan worden voor een overstap, welk werk geschikt is, wat mensen daarvoor moeten kennen en kunnen, en hoe men dit tijdens het werk kan leren. Tevens wordt inzicht gegeven in hoe een overstap naar een andere sector gemaakt kan worden terwijl alle arbeidsvoorwaardelijke en wetstechnische zaken in acht genomen worden.

Concluderend: de ‘proof of concept’ is geslaagd. Het komende jaar wordt vooral ingezet om kennis en ervaring op te doen op grond van spoor 2 casuïstiek.

Dit project vindt plaats in het kader van het programma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces van ZonMw. CIAO voert dit project in nauwe samenwerking met Schoonmakend Nederland, ADG dienstengroep/Asito en Zuyderland Zorgcentra uit. Het project heeft een maximale looptijd van 3 jaar.

Tussentijdse nieuwsflitsen

Het project is op volle toeren en levert interessante inzichten op! Deze inzichten zijn te vinden in de onderstaande documenten: