Terug naar boven

Toelichting wijzigingen Besluit SUWI

Nieuwsbericht
Auteur(s): Staatssecretaris Van Ark
Publicatiedatum: donderdag, 17 september, 2020
Samenvatting:

Onlangs zijn er wijzigingen aangebracht in het Besluit SUWI. Eén van deze wijzigingen is als volgt:

4.1 Publieke werkgeversdienstverlening: één gezamenlijk aanspreekpunt met één basispakket aan dienstverlening
Er wordt een artikel 2.5 aan Besluit SUWI toegevoegd. Hierin wordt geregeld dat gemeenten en UWV in elke arbeidsmarktregio één gezamenlijk aanspreekpunt voor werkgevers bieden ten aanzien van publieke dienstverlening. Deze dienstverlening ziet op het matchen van een brede doelgroep werkzoekenden. In elke arbeidsmarktregio wordt in ieder geval hetzelfde basispakket aan dienstverlening geboden. Hiermee wordt beoogd dat werkgevers bij het aanbieden van werkplekken aan de brede doelgroep werkzoekenden van UWV en gemeenten, weten waar ze moeten zijn en welke publieke dienstverlening ze kunnen verwachten. De publieke werkgeversdienstverlening geldt voor de ‘brede doelgroep’, dat wil zeggen de werkzoekendenbestanden waarvoor gemeenten en UWV de re-integratie taak hebben. Onder het bieden van ‘één gezamenlijk aanpreekpunt’ wordt het volgende verstaan: één website en emailadres en één telefoonnummer waarmee werkgevers toegang krijgen tot de werkgeversdienstverlening vanuit het werkgeversservicepunt in de desbetreffende arbeidsmarktregio en het borgen van continuïteit in het contact met de werkgever. Meerdere locaties per regio blijven mogelijk.
Met ten minste hetzelfde basispakket wordt bedoeld, dat werkgevers in elk geval moeten kunnen rekenen op de dienstverlening die in dit artikel expliciet is benoemd. Het blijft mogelijk dat gemeenten en UWV in een arbeidsmarktregio er gezamenlijk voor kiezen om hierop aanvullende dienstverlening te bieden. Het basispakket aan dienstverlening bestaat uit enerzijds het voordragen en plaatsen van passende kandidaten op een werkplek bij een werkgever en anderzijds uit het verstrekken van informatie en advies aan werkgevers.
Bij het voordragen en plaatsen van passende kandidaten behoort ook nazorg. Hiermee wordt bedoeld het maken van afspraken met de werkgever over goede terugkoppeling aan het werkgeversservicepunt als het na voordracht niet tot een succesvolle match komt. Indien er wel sprake is van een succesvolle plaatsing hoort hierbij het maken van afspraken met de werkgever over een contactpersoon bij het werkgeversservicepunt en contactmomenten na de plaatsing. Omtrent het verstrekken van informatie en advies aan werkgevers bestaat het basispakket aan dienstverlening uit vier punten:

1. Voorlichting over het brede palet aan re-integratie instrumenten, voorzieningen en bijbehorende voorwaarden zoals die in de betreffende arbeidsmarktregio kunnen worden ingezet door de afzonderlijke gemeenten en UWV. Dit houdt ook informatie in over de relevante wet- en regelgeving en over de rechten en plichten die een werkgever heeft bij het plaatsen van een werkzoekende, en de voorzieningen waarvan de werkgever hierbij gebruik kan maken.
2. Advies over de instrumenten en voorzieningen die van toepassing zijn bij een specifieke plaatsing van een specifieke werkzoekende.
3. Advies over het zodanig anders organiseren van werk, zodat de werkgever werkplekken kan bieden aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ter bevordering van inclusief werkgeverschap. Deze dienstverlening is in ieder geval van toepassing op de doelgroep met een arbeidsbeperking als bedoeld in artikel 38b van de Wet financiering sociale verzekeringen en van wie gegevens zijn geregistreerd in de doelgroepregistratie, bedoeld in artikel 3.2 van Besluit SUWI.
4. Informatie over de arbeidsmarkt, aan de werkgever die personeel zoekt en wil weten hoe het aanbod van werkzoekenden voor zijn vacature(s) er uitziet.

Meer informatie over de wijzigingen is te vinden in bijgevoegde nota van toelichting of in het persbericht van de Rijksoverheid. 

Keyword(s): Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid , Wet- en regelgeving