Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Inzicht in skills, een verkenning van Nederlandse initiatieven - eindrapport

Veel talent in Nederland blijft onderbenut en een manier om deze talent beter te benutten is door inzicht te creëren in iemands skills. Het belang van skills heeft geleid tot verschillende initiatieven en instrumenten die moeten bijdragen tot een meer op skills gerichte arbeidsmarkt. Omdat deze in veel gevallen langs elkaar heen lijken te werken, hebben de betrokken ministeries opdracht gegeven tot een verkenning.

Bron: 
Rijksoverheid

Lees verder

Van diploma naar baan: wat heb je met een psychische kwetsbaarheid nodig om die overgang te maken?

Het aantal jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid dat doorstroomt naar mbo-niveau 4 en naar het hoger onderwijs is de afgelopen vijftien jaar sterk gestegen. De participatie van deze jongeren op de arbeidsmarkt blijft echter achter. “Kenmerkend voor deze groep jongvolwassenen is dat ze ondanks een gedegen startkwalificatie een zeer moeizame transitie naar de arbeidsmarkt kennen”, aldus de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. En dan zijn jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid die beschikken over een diploma op mbo-niveau 1, 2 of 3, of jongeren zonder startkwalificatie nog niet meegeteld.
Waarom verloopt de overgang van opleiding naar de werkvloer voor jongeren met een psychische kwetsbaarheid vaak zo moeizaam?

Bron: 
Sterk door Werk

Lees verder

Artikel 'Disabilities at Work' gepubliceerd

Onlangs is een artikel van Fred Zijlstra en Henny Mulders (beiden CIAO) gepubliceerd in de Oxford Research Encyclopedias, getiteld 'Disabilities at Work'. In het artikel worden diverse benaderingen besproken waarmee mensen met een beperking aan het werk geholpen kunnen worden, waarbij speciale aandacht uitgaat naar de Inclusief Herontwerp van Werk-benadering van CIAO. Via deze participatieve benadering kunnen passende functies worden gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, terwijl er ook rekening gehouden wordt met de duurzame inzetbaarheid van zittende medewerkers. 

Bron: 
CIAO

Lees verder

Workshop Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie 2.0 in de praktijk

Op 10 maart a.s. wordt mede vanuit CIAO de workshop 'Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie 2.0 in de praktijk: Hoe herverdeling van werk een oplossing kan bieden voor personele tekorten' verzorgd. Dit gebeurt tijdens de Praktijkdag van de Programmaraad in Utrecht. Tijdens deze workshop zal er worden ingegaan op de inzet van de methodiek Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie binnen de afdeling Medische Beeldvorming van het Zuyderland Medisch Centrum.

Bron: 
CIAO

Lees verder

Bewindslieden SZW: ‘Banenafspraak belangrijk instrument'

Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) zien de Banenafspraak als een ‘belangrijk instrument’ om mensen met een steuntje in de rug bij een reguliere werkgever aan het werk te helpen. Dat schrijven zij in een brief waarmee zij voor de Kamer uiteenzetten wat de planning is van de voornemens en prioriteiten uit het coalitieakkoord voor hun ministerie. 

Bron: 
Opnaarde25000

Lees verder

Arbeidsmarkt in vierde kwartaal 2021 nog krapper

De spanning op de arbeidsmarkt is in het vierde kwartaal van 2021 verder toegenomen, het resultaat van een aanhoudende groei van het aantal vacatures (met 16 duizend) en een verdere daling van het aantal werklozen (met 29 duizend). Ook het aantal banen bleef groeien; er kwamen er 44 duizend bij in het vierde kwartaal. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Tegenover 387 duizend vacatures stonden 370 duizend werklozen, dat komt neer op 105 vacatures per 100 werklozen. In het vorige kwartaal waren dat er nog 93 per 100.

Bron: 
CBS

Lees verder

Tweede Kamer pakt Banenafspraak weer op

De Tweede Kamer zet de uitvoering van de Banenafspraak hoog op de agenda nu de nieuwe regering is aangetreden en dit onderwerp niet langer controversieel is.
Na een hoofdlijnendebat dat over het hele terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat, praat de vaste kamercommissie voor SZW binnenkort als eerste over de Participatiewet en het Breed Offensief. Dat gebeurt op 23 februari met de nieuwe minister voor Participatie, Carola Schouten.

Bron: 
Opnaarde25000

Lees verder

Handvatten om te blijven werken met psychische klachten

Wanneer je als leidinggevende ziet dat het niet goed gaat met een medewerker, is het vaak lastig om dat bespreekbaar te maken. Terwijl uit groeiende literatuur blijkt dat je als werkgever in een vroeg stadium een cruciale rol kunt spelen in het voorkomen van uitval van werknemers met (milde) psychische klachten. Maar hoe? Veel leidinggevenden en werkgevers willen wel, maar weten niet goed wat ze moeten doen om medewerkers te ondersteunen. De onlangs uitgekomen handreiking ‘Blijven werken bij psychische klachten’ van het onderzoeksproject De Mentaal Gezonde Zaak van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, biedt werkgevers en leidinggevenden een helpende hand.

Bron: 
Sterk door Werk

Lees verder

Nieuwe prognoses verwacht personeelstekort zorg en welzijn tot 2031 online

Op donderdag 20 januari is de nieuwe prognose van het verwachte personeelstekort tot 2031 gepubliceerd op de dashboards en in de online tool van het Prognosemodel Zorg en Welzijn. Deze prognose vind je op www.prognosemodelzw.nl. Het verwachte tekort in 2022 bedraagt bijna 49 duizend personen in zorg en welzijn (smal). In 2031 wordt een tekort van 135 duizend werknemers verwacht.

Bron: 
AZWinfo

Lees verder

Banenafspraak, van opbouw naar banen vasthouden

De einddatum van het ‘ingroeipad’ van de Banenafspraak voor de sector overheid en onderwijs is al op 1 januari 2024. Voor het bedrijfsleven is het 1 januari 2026.
In publicaties en zelfs in overheidsstukken werd ook wel een einddoelstelling aangehaald die in 2024 moet zijn bereikt. Dat kon dus ook 31 december 2024 zijn. De harde datum van 1 januari 2024 is bevestigd door de ministeries van BZK en SZW. Het ‘ingroeipad’ met die einddatum is recentelijk bij de projectleiders van alle overheids- en onderwijssectoren onder de aandacht gebracht.

Bron: 
Opnaarde25000

Lees verder

Pagina's