Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Factsheet voorzieningen voor mensen met arbeidsbeperking

Ondanks de coronacrisis zijn voorzieningen zoals loonkostensubsidie en beschut werk verder gestegen. Dat blijkt uit een factsheet die is gepubliceerd door het ministerie van SZW. De factsheet geeft een cijfermatig beeld van de uitvoering van de Participatiewet tot halverwege 2021. 

Bron: 
Opnaarde100000

Lees verder

Hoe Limburg Werkt: Werk Capaciteit Monitor

Tijdens de themaweek 'Hoe Limburg werkt' van L1 vertelden onderzoekers van de Universiteit Maastricht over hun bevindingen over de staat, kansen en uitdagingen van de Limburgse arbeidsmarkt. Met dank aan Paul Versteegen vertelt Gemma van Ruitenbeek (CIAO) over de meerwaarde van Maastrichtse Werkcapaciteit Monitor. 

Bron: 
L1

Lees verder

Werkgevers vinden werkervaring en diploma's minder belangrijk

Werkgevers vinden het vooral belangrijk dat sollicitanten beschikken over de juiste vaardigheden en vakkennis en hechten minder belang aan de aanwezigheid van relevante werkervaring of diploma's en certificaten bij sollicitanten. Dit blijkt uit het UWV-werkgeversonderzoek. Werkgevers blijken in de praktijk al breder te kijken naar kandidaten. Zo hebben de afgelopen twee jaar zeven op de tien werkgevers vacatures ingevuld met kandidaten die niet voldeden aan alle gestelde functie-eisen. Vooral relevante werkervaring wordt in de praktijk losgelaten als functie-eis.

Bron: 
UWV

Lees verder

De Omkering: Naar een menswaardige toekomst van werk

Hoe richten we de toekomst van werk zo in, dat basale menselijke waarden en behoeften optimaal tot hun recht komen? In opdracht van NSvP werd een whitepaper geschreven over dit onderwerp. De mens lijkt steeds slechter in te passen in de wereld van werk. Voor mensen die toch al kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt, geldt dit des te sterker. 
De NSvP wil een slinger geven aan een beweging die De Omkering wordt genoemd. Een beweging die het werk aanpast aan de mens – in plaats van de mens aan het werk. Een beweging die ruimte schept voor verschil in talent.

Bron: 
NSvP

Lees verder

Onderzoeksresultaten: professionalisering van werkgeversdienstverlening

Eind 2018 heeft het ministerie van SZW budget beschikbaar gesteld aan de arbeidsmarktregio’s voor professionaliseringsactiviteiten van werkgeversdienstverlening, met als doel de gezamenlijke ontwikkeling van medewerkers (zowel van gemeenten als UWV) van de regionale werkgeversservicepunten. De Programmaraad faciliteerde dit proces. De Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt heeft eind 2021 Regioplan gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de bestede middelen.

Bron: 
Samen voor de klant

Lees verder

Inzicht in skills, een verkenning van Nederlandse initiatieven - eindrapport

Veel talent in Nederland blijft onderbenut en een manier om deze talent beter te benutten is door inzicht te creëren in iemands skills. Het belang van skills heeft geleid tot verschillende initiatieven en instrumenten die moeten bijdragen tot een meer op skills gerichte arbeidsmarkt. Omdat deze in veel gevallen langs elkaar heen lijken te werken, hebben de betrokken ministeries opdracht gegeven tot een verkenning.

Bron: 
Rijksoverheid

Lees verder

Van diploma naar baan: wat heb je met een psychische kwetsbaarheid nodig om die overgang te maken?

Het aantal jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid dat doorstroomt naar mbo-niveau 4 en naar het hoger onderwijs is de afgelopen vijftien jaar sterk gestegen. De participatie van deze jongeren op de arbeidsmarkt blijft echter achter. “Kenmerkend voor deze groep jongvolwassenen is dat ze ondanks een gedegen startkwalificatie een zeer moeizame transitie naar de arbeidsmarkt kennen”, aldus de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. En dan zijn jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid die beschikken over een diploma op mbo-niveau 1, 2 of 3, of jongeren zonder startkwalificatie nog niet meegeteld.
Waarom verloopt de overgang van opleiding naar de werkvloer voor jongeren met een psychische kwetsbaarheid vaak zo moeizaam?

Bron: 
Sterk door Werk

Lees verder

Artikel 'Disabilities at Work' gepubliceerd

Onlangs is een artikel van Fred Zijlstra en Henny Mulders (beiden CIAO) gepubliceerd in de Oxford Research Encyclopedias, getiteld 'Disabilities at Work'. In het artikel worden diverse benaderingen besproken waarmee mensen met een beperking aan het werk geholpen kunnen worden, waarbij speciale aandacht uitgaat naar de Inclusief Herontwerp van Werk-benadering van CIAO. Via deze participatieve benadering kunnen passende functies worden gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, terwijl er ook rekening gehouden wordt met de duurzame inzetbaarheid van zittende medewerkers. 

Bron: 
CIAO

Lees verder

Workshop Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie 2.0 in de praktijk

Op 10 maart a.s. wordt mede vanuit CIAO de workshop 'Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie 2.0 in de praktijk: Hoe herverdeling van werk een oplossing kan bieden voor personele tekorten' verzorgd. Dit gebeurt tijdens de Praktijkdag van de Programmaraad in Utrecht. Tijdens deze workshop zal er worden ingegaan op de inzet van de methodiek Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie binnen de afdeling Medische Beeldvorming van het Zuyderland Medisch Centrum.

Bron: 
CIAO

Lees verder

Bewindslieden SZW: ‘Banenafspraak belangrijk instrument'

Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) zien de Banenafspraak als een ‘belangrijk instrument’ om mensen met een steuntje in de rug bij een reguliere werkgever aan het werk te helpen. Dat schrijven zij in een brief waarmee zij voor de Kamer uiteenzetten wat de planning is van de voornemens en prioriteiten uit het coalitieakkoord voor hun ministerie. 

Bron: 
Opnaarde25000

Lees verder

Pagina's