Terug naar boven

Inclusief Herontwerp van Werk

Bestaande banen zijn over het algemeen niet geschikt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tegenwoordig is het werk zo georganiseerd dat een medewerker over meerdere kwaliteiten moet beschikken. Een technisch medewerker moet de techniek goed beheersen, zelf het werk kunnen plannen en organiseren, met collega’s kunnen overleggen én klantvriendelijk zijn. Iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt kan vaak niet aan al deze functie-eisen voldoen.

IHW: werk structureel anders organiseren en verdelen

Wat vaak wél kan, is het werk structureel anders organiseren en opnieuw verdelen. Hiervoor is de methode Inclusief Herontwerp van Werk (IHW) ontwikkeld. IHW is bij uitstek geschikt om tot een meer inclusieve arbeidsorganisatie te komen. Het talent van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan tot bloei komen en is van waarde. En andere medewerkers krijgen de ruimte om zich te richten op kerntaken die passen bij hun opleiding en competenties. Zo kan iedereen participeren en wordt optimaal gebruik gemaakt van al het talent in de arbeidsmarkt.

Universiteit Maastricht en UWV

De grondleggers van de IHW-methode zijn Prof. dr. F.J.N. Nijhuis †, Prof. dr. F.R.H. Zijlstra van de Universiteit Maastricht en drs. H.P.G. Mulders van UWV. 

 

De negen stappen van de IHW-methode

In deze cyclus van negen stappen gaat een bedrijf geleidelijk over naar een inclusieve arbeidsorganisatie:

 

Verkenning Voorbereiding Consolidatie Implementatie Inclusief Herontwerp van Werk (IHW) t.b.v. duurzame inzetbaarheid van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (doelgroep Participatiewet) Commitment van Management 1 Arbeidsanalyse 2 Participatief Herontwerp 3 Communicatie enInstemming 4 Werving en Selectie 5 Organiseren vanBegeleiding 6 Personeelsbeleid 7 Monitoren vanArbeidsvermogen 8 Evalueren enConsolidatieFunctieontwerp 9

 

 

Commitment

Het doel van deze methode is om binnen een organisatie duurzame arbeidsplaatsen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Duurzaam werk bieden aan medewerkers met een beperking in een organisatie betekent organisatieverandering. Daarvoor is het belangrijk dat er draagvlak is bij de bedrijfsleiding en medewerkers over het nut en de noodzaak van de verandering. Commitment is cruciaal voor duurzaam succes.

Terug naar afbeelding

 

Arbeidsanalyse

In de methode IHW zijn het werk en de werkprocessen de uitgangspunten. Met behulp van een arbeidsanalyse worden alle eenvoudige en routinematige taken in de bestaande werkprocessen opgespoord. Deze taken vormen uitstekende bouwstenen voor nieuwe, ondersteunende functies, bijvoorbeeld voor participatiebanen.

De resultaten van de arbeidsanalyse worden geverifieerd bij de betrokken afdeling. Na eventuele bijstelling en aanvulling ontstaat zo een gedeeld uitgangspunt voor herontwerp.

Lees meer over Arbeidsanalyse

Terug naar afbeelding

 

Herontwerp

In deze fase wordt onderzocht hoe het werk anders georganiseerd kan worden. Welke taken kan een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt uitvoeren, eventueel op een ander moment of in een andere tijdsvolgorde en/of op een andere plaats? Vervolgens worden er afspraken gemaakt over de noodzakelijke randvoorwaarden om het werk anders te organiseren. Het resultaat is een plan voor herverdeling van bestaande taken en een beschrijving van het takenpakket voor één of meerdere nieuwe ondersteunende functies. Een goede beschrijving van het takkenpakket, de afdelings- en de bedrijfscultuur (werkprofiel) is van belang voor de werving en selectie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (stap 5).

Lees meer over Herontwerp

Terug naar afbeelding

 

Communicatie

Communicatie is een voorwaarde om draagvlak van de medewerkers te creëren. Het is daarom belangrijk om alle medewerkers tijdig en concreet te informeren over het doel van de integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, de meerwaarde hiervan en de verwachte gevolgen op het werk.

Terug naar afbeelding

 

Werving en selectie

De nieuwe takenpakketten of werkprofielen die uit het herontwerp voortvloeien, kunnen worden gebruikt voor het werving- en selectieproces van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Voor bemiddeling bij werving en selectie kunnen werkgevers een beroep doen op de werkgeversservicepunten in elke arbeidsmarktregio, werkbedrijven en UWV. Ze kunnen ook SW-bedrijven of jobcoachorganisaties inschakelen.

Lees meer over Werving en selectie

Terug naar afbeelding

 

Introductie

Iedere nieuwe medewerker, maar ook elke organisatie is gebaat bij een goede introductie. Voor de introductie van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt is iets meer aandacht vereist. Het is van belang dat de directe collega’s vooraf goed geïnformeerd zijn over de gevolgen van de beperking van de nieuwe collega op het werk en de samenwerking. Medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben behoefte aan een heldere mondelinge toelichting en instructie van de taken en werkprocedures.

Terug naar afbeelding

 

Personeelsmanagement

In de arbeidsovereenkomst met de medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt worden, net zoals bij iedere andere medewerker, de rechten en plichten, het salaris, de duur van het arbeidscontract en eventueel de proefperiode vastgelegd.

Er zijn verschillende vergoedingen en subsidies om de integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te bevorderen. Zoals een proefplaatsing van maximaal twee maanden.

Terug naar afbeelding

 

Begeleiding en monitoring

Ook na de introductieperiode hebben mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiding nodig. Een directe collega is het meest geschikt voor de dagelijkse werkbegeleiding. Voor de meer specialistische begeleiding is een jobcoach de juiste persoon.

Om ervoor te zorgen dat de nieuwe medewerker het werk goed (kan blijven) uitvoeren en zich verder kan ontwikkelen, voert de werkbegeleider regelmatig evaluatie- en voortgangsgesprekken met de medewerker.

Om organisaties te ondersteunen bij de begeleiding van een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt, heeft de Universiteit Maastricht de Maastrichtse Werkcapaciteit Monitor (MW©M) ontwikkeld.

Lees meer over het organiseren van werkbegeleiding

Terug naar afbeelding

 

Evaluatie en consolidatie

Toepassing van de methode IHW is een cyclisch proces. Het is van belang om dit proces continu te evalueren en waar nodig bij te stellen. Het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie kan daarbij desgewenst ondersteunen.

Hulp nodig? De bedrijfsadviseurs van UWV en SW-bedrijven adviseren u graag.

parallax: 

Inclusief Herontwerp van Werk:
Al het talent in de arbeidsmarkt wordt optimaal gebruikt!