Terug naar boven

Resultaten brede onderzoek banenafspraak en stand van zaken wet- en regelgeving

Rapport
T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z13041&did=2018D37507) (maandag, 2 juli, 2018)
Onderwerp(en): Arbeidsbeperkingen , Arbeidsmarkt , Arbeidsparticipatie , Banenafspraak , Beleid , Inclusieve arbeidsorganisatie , Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid , Onderzoek , Participatiewet , Passende arbeid , Quotumwet , Wet- en regelgeving
Samenvatting:

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag.

In de brief van 8 september 2017 over de activering van de quotumregeling voor de overheid heeft het vorige kabinet een aantal maatregelen aangekondigd. Een van de maatregelen is de aankondiging van een aantal onderzoeken, waaronder een «breed onderzoek» naar de ervaringen van de quotumregeling. Het regeerakkoord beschrijft dit onderzoek als: het brede onderzoek naar knelpunten en mogelijkheden, met bijzondere aandacht voor verbetering van de prestaties bij de overheid. In deze brief doet T. van Ark, staatssecretaris van sociale zaken en werkgelegenheid, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor het relevante deel mede namens de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media verslag van het brede onderzoek. Verder kondigde de brief van vorig jaar september wijzigingen in wet- en regelgeving aan. In de bijlage bij deze brief is kort de voortgang daarop uiteengezet.