Terug naar boven

Kamerbrief: Uitvoering en evaluatie Participatiewet

Artikel
Auteur(s): Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - T. van Ark
Publicatiedatum: vrijdag, 8 december, 2017
Samenvatting:

In het kader van de monitor en evaluatie van de Participatiewet zijn in de eerste helft van 2017 onderzoeken uitgevoerd onder gemeenten, cliënten, cliëntenraden en werkgevers naar hun ervaringen met de Participatiewet. In deze brief informeert staatssecretaris Van Ark (SZW) de Kamer over deze onderzoeken en wordt een reactie gegeven op de uitkomsten. In deze reactie worden ook de afspraken in het regeerakkoord betrokken in relatie tot de Participatiewet. Daarnaast komen resultaten van een tijdelijke monitor aan bod en informeert de staatssecretaris over de stand van zaken herindeling Wajong en beleidsdoorlichting Wajong. Met de invoering van de Participatiewet is de Wajong afgesloten voor jonggehandicapten met arbeidsvermogen. Mensen die al een Wajong-uitkering hadden voor invoering van de Participatiewet blijven bij UWV en worden onderverdeeld in twee categorieën: mensen met arbeidsvermogen en mensen zonder arbeidsver-mogen.

Bron: Website Tweede kamer
Keyword(s): Banenafspraak , Inclusief Herontwerp van Werk , Jobcoaches , Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid , Participatiewet , Psychische beperkingen , Quotumwet , Re-integratie , Sociale werkvoorziening , Wajong , Werkgevers