Terug naar boven

SFNL doet haalbaarheidsstudie Sociaal Innovatiefonds

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft adviesbureau Social Finance NL in samenwerking met KplusV een haalbaarheidsstudie gedaan naar een Sociaal Innovatiefonds als extra instrument naast reeds bestaande stimuleringsmaatregelen om werkgevers te ondersteunen bij het in dienst nemen en houden van mensen uit de doelgroep Banenafspraak. 

Werknemers spelen een cruciale rol bij het tot stand brengen van een inclusieve arbeidsmarkt. Hiervoor zijn echter vaak investeringen nodig. Uit interviews die afgenomen zijn voor het tot stand komen van het rapport blijkt echter dat werkgevers momenteel belemmeringen voelen bij het maken van deze investeringen. Een Sociaal Innovatiefonds zou hierbij (deels) een uitkomst kunnen bieden. 

Het doel van het Sociaal Innovatiefonds is een hogere inclusiviteit op de arbeidsmarkt. Mensen uit de doelgroep Banenafspraak doen duurzaam betekenisvol werk naar eigen tevredenheid en naar tevredenheid van collega's en leidinggevende(n). Het fonds richt zich met name op doelen op de middellange termijn en een deel van de financiering wordt mogelijk gekoppeld aan resultaten, waardoor het mogelijk wordt om op deze resultaten te sturen. 

Er is meer onderzoek dan wel een pilot nodig om aannames en onderzoeksvragen verder uit te werken en te toetsen. 

De studie is inmiddels aangeboden aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark. Bekijk hier wat Social Finance NL er zelf over zegt of lees de kamerbrief van de staatssecretaris waarin ze het Sociaal Innovatiefonds aanhaalt.