Terug naar boven

Over CIAO

Het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie (CIAO) biedt een platform aan alle partijen die zich professioneel inzetten voor de bevordering van de duurzame inzetbaarheid van mensen en van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het bijzonder.

Het expertisecentrum wil dit bereiken door met behulp van functiedifferentiatie de arbeidsmarkt toegankelijker te maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en geschikt te houden voor de zittende personeelspopulatie, waardoor de diversiteit aan talent op de arbeidsmarkt in arbeidsorganisaties optimaal en duurzaam tot zijn recht kan komen. Het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie (CIAO) is een instituut van de Universiteit van Maastricht dat in samenwerking met UWV is opgericht.

Iedereen heeft het recht om volwaardig en naar vermogen mee te doen in de maatschappij. Werken hoort daar zeker bij. Daarom streven wij naar steeds meer inclusieve arbeidsorganisaties in Nederland. Want in een inclusieve arbeidsorganisatie werken ook arbeidsbeperkte medewerkers naar eigen vermogen mee.

Het vraagt wel wat extra’s van een bedrijf om een inclusieve arbeidsorganisatie te worden. Over dat traject hebben wij veel kennis en expertise in huis, die wij graag delen met:

  • organisaties die iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt willen aannemen
  • professionals die zich bezighouden met participatievraagstukken

 

Onze werkzaamheden

Het expertisecentrum richt zich op vijf kernactiviteiten:

Lijntekening man krijgt een idee

1. Onderzoek en ontwikkeling

Onderzoek en ontwikkeling vormen de basis voor de werkzaamheden van CIAO. Ten behoeve van duurzaam werk voor werkenden en werkzoekenden verricht CIAO onderzoek  en ontwikkelt methoden en instrumenten die kunnen bijdragen aan de vergroting  duurzame arbeidsparticipatie.

Lijntekening man is actief op social media

2. Informatie en voorlichting

CIAO stelt zich ten doel bestaande kennis die bijdraagt aan het vormgeven van een inclusieve arbeidsorganisatie, een organisatie die toegankelijk is voor een mensen met diverse talenten, breder beschikbaar te maken. Dat doet CIAO via de website, de kennisbank, een wekelijkse nieuwsbrief, het organiseren van congressen en op uitnodiging als gastspreker.

Lijntekening vrouw achter computer wordt geholpen door collega

3. Advisering en begeleiding

CIAO  adviseert en begeleidt werkgevers en professionals in innovatieve projecten ten behoeve van  duurzame inzetbaarheid van werkenden en werkzoekenden.

Daarnaast initieert  CIAO branchegeoriënteerde en regionale samenwerkingsprojecten gericht op duurzame inzetbaarheid en inclusie.

Lijntekening presentatie voor groep

4. Training en opleiding

Vanaf september 2019 verzorgt CIAO een modulair opleidingsprogramma ten behoeve van de inclusieve arbeidsorganisatie (IAO).  In de opleiding ligt het accent op een vraaggestuurde benadering, waarbij inclusief herontwerp van werk effectief ingezet kan worden als oplossing voor de door de werkgever ervaren personeelsbehoefte of –problematiek. In de modules wordt aandacht besteed aan:

  • Inleiding en achtergrond van een IAO
  • Vraag- en aanbodverkenning (adviesvaardigheden)
  • Arbeidsanalyse 2.0 (analyse- en interviewvaardigheden)
  • Participatief herontwerp van werk met oog voor kwaliteit van werk en dienstverlening
  • Verandermanagement
  • Methodisch vormgeven van coaching, ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid  

De modules zijn zo opgebouwd dat ze geschikt zijn voor zowel geïnteresseerden in de inclusieve arbeidsorganisatie (zoals beleidsmedewerkers en (HR)managers), alsook voor professionals die zich willen specialiseren als arbeidsanalist, adviseur of procesbegeleider in coaching en duurzame inzetbaarheid. Geïnteresseerden kunnen deelnemen aan de inleidende module. Professionals die zich willen specialiseren volgen gerichte modules en sluiten die af met een proeve van bekwaamheid.

Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Lijntekening aantal mensen iemand schrijft wat op

5. Kwaliteitsbevordering en -borging

CIAO wil de kwaliteit borgen van opleidingen en trainingen voor dienstverleners die organisaties helpen inclusieve arbeidsorganisaties te worden. Het centrum bevordert daarbij de toepassing van aantoonbaar geschikte kennis, methoden en instrumenten. 

Daarnaast wil CIAO de kwaliteit kunnen borgen van het professioneel handelen van arbeidsanalisten. Het centrum werkt daarom aan een register van professionals die blijvend investeren in hun ontwikkeling en daardoor aantoonbaar op de hoogte zijn van actuele kennis en deze effectief weten toe te passen in de praktijk.  

 

 

parallax: 

Vergroot uw kennis over inclusieve arbeidsorganisaties!
Kijk eens rond in onze kennisbank